Temat:

Prawo pracy w 2017 roku - kolejne ważne zmiany, praktyczne podsumowanie, istotne problemy, nowe stanowiska urzędowe [nr 5574]

 rabat 

Termin: 27-09-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Biurowe Lubicz - sala konferencyjna Parter (mapka dojazdu)
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Lubicz 23
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w Centrum Biurowym Lubicz.
Budynek Centrum Biurowe Lubicz jest biurowcem charakteryzującym się
najwyższym światowym standardem. Obiekt usytuowany jest w ścisłym centrum Krakowa, u zbiegu ulic Lubicz i Rakowickiej.
Od Rynku Głównego dzieli go kilka minut drogi pieszo.

Istnieje możliwość korzystania z parkingu przed biurowcem. Koszt wynosi 4 zł/godzinę (wyłącznie dla uczestników szkolenia). Cena postoju w pozostałych przypadkach to 15 złotych/godzinę). O szczegóły prosze pytać osobę obsługującą szkolenie.

Opis:

Znaczna część szkolenia poświęcona będzie nowym zasadom wydawania świadectw pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nowego wzoru świadectwa pracy i nowych terminów obowiązujących od 1 czerwca br. ale także wyjaśnianiu dotychczasowych wątpliwości dotyczących m.in. możliwości prostowania świadectwa pracy po upływie wyznaczonego na to ustawowego terminu albo z inicjatywy pracodawcy oraz sporządzania poprawnych odpisów świadectwa pracy.

Uczestnikom szkolenia zostanie wyjaśniona na przykładach zasada szczególnej ochrony niektórych roczników pracowników przed wypowiedzeniem, która będzie obowiązywała do 1 października br. Pracodawca może bowiem ponieść znaczne koszty zasądzone przez sąd pracy, jeżeli zwolni pracownika w okresie ochronnym, albo tuż przed wejściem w okres ochronnych (jeżeli nie wskaże wystarczająco obiektywnych powodów takiego działania).

Oprócz zapoznania się z nowymi przepisami (których większość weszła w życie od 1 czerwca br.), ich wykładnią oraz przydatnym orzecznictwem sądowym oraz opiniami i wskazówkami PIP uczestnicy szkolenia - jak zostało wspomniane - zapoznają się z planowanymi zmianami, w tym nowym projektem zmian w przepisach o związkach zawodowych, także ogromnymi nowelizacjami, które mają wejść w przyszłym roku (w zakresie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz dokumentacji pracowniczej).

Program:
 1. Zasady wydawania świadectw pracy w tym:
 • świadectwo „zbiorcze”, a świadectwo „cząstkowe” – możliwość złożenia wniosku o świadectwo „cząstkowe” w postaci elektronicznej,
 • termin na wydanie świadectwa „cząstkowego”,
 • zasady wypełniania świadectwa pracy po nowelizacji z 1 czerwca br., – opinie odnośnie możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy oraz opracowania „własnego” wzoru świadectwa ,
 • zasady wydawania świadectwa pracy w wyniku jego sprostowania – pomocne orzecznictwo sądowe dotyczące możliwości prostowania świadectwa pracy po terminie i z inicjatywy pracodawcy,
 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
 • nowa regulacja obowiązujące od 1 czerwca br. - zasady i terminy wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody przesądowej,
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
 • dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy,
 1. Nowe zasady szczególnej ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wieku emerytalnego, która nastąpi od 1 października br.,
 2. Planowane rozszerzenie ochrony trwałości stosunku pracy niektórych pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 3. Obowiązujący od 1 maja br. wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią nowe zasady pracy ciężarnych przy monitorach ekranowych,
 4. Obowiązujące od 1 maja br. regulacje dotyczące prac, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów,
 5. Obowiązki BHP względem wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – zgodnie z najnowszymi interpretacjami PIP,
 6. Kontrole PIP dotyczące prawidłowego wynagradzania osób pracujących na podstawie umów zlecenia albo innych umów cywilnoprawnych, do których stosuje się przepisy o zleceniu:
 • kontrola dokonywania potrąceń z minimalnej stawki godzinowej,
 • kontrola poprawnego wyliczania minimalnej stawki, gdy przyjmujący zlecenie albo świadczący usługi przez część miesiąca zatrudniał pracownika albo zleceniobiorcę,
 • poprawny termin wypłaty wynagrodzenia za zlecenie albo usługę w zależności od czasu, na jaki została zawarta umowa,
 • możliwość otrzymania od PIP mandatu „za recydywę” od 1 czerwca br.,
 1. Kontrole PIP dotyczące nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawna – zgodnie z wykładnią PIP oraz najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego,
 • lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy.
 1. Nowe zasady korzystania z pracy więźniów, nowe przepisy wykonawcze, korzystniejsze od obecnie obowiązujących zasady refundowania pracodawcom kosztów poniesionych na odpłatne zatrudnienie więźniów – od 1 czerwca br.,
 2. Obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. doprecyzowanie wpływu przedłużenia się terminowej umowy o pracę do dnia porodu na limit umów na czas określony,
 1. Nowe, planowane przepisy mające na celu ułatwienie dochodzenia przez pracowników roszczeń z tytułu mobbingu i dyskryminacji,
 2. Polityka antymobbingowa u danego pracodawcy – zgodnie z najnowszą wykładnią PIP,
 3. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapowiadana nowelizacja Kodeksu pracy  ze względu na nowe prawo UE, które wejdzie w życie od 25 maja 2018 r. – konieczność pilnego rozpoczęcia przygotowania się na nadchodzące zmiany, pomocne opinie i dokumenty GIODO,
 4. Kolejny projekt nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności:
 • skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników,
 • zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
 • zasady przechowywania akt osobowych pracowników będących w tzw. okresie przejściowym – skomplikowane regulacje,
 1. Nowy projekt zmian w przepisach dotyczących związków zawodowych,
 2. Surowsze zasady korzystania z pracy tymczasowej od 1 czerwca br.:
 • nowe obowiązki pracodawców użytkowników,
 • nowe zasady limitowania korzystania z pracy tymczasowej,
 • nowe ograniczenia w pracy tymczasowej osób przysyłanych z agencji, z którą zawarły umowy cywilnoprawne,
 • nowe mandaty (w tym za „recydywę”) także dla pracodawcy użytkownika.
Profil uczestników:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach wykonywanych obowiązków mają kontakt z prawem pracy, bez względu na to czy pracują dla przedsiębiorców działających na rynku prywatnym, czy na rzecz urzędów albo innych instytucji. Serdecznie zapraszamy pracowników działów kadr, HR, osoby odpowiedzialne za organizowanie pracy tymczasowej u danego pracodawcę, kierowników i managerów, a także osoby zajmujące się obsługą prawną pracodawców. Szkolenie będzie okazją, aby po urlopie uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i dowiedzieć się o nadchodzących zmianach. W ramach szkolenia omówione bowiem zostaną nie tylko nowe przepisy i ich wykładnia, ale także najnowsze zmiany zawarte w przedłożonym w Sejmie RP prezydenckim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy (dotyczące świadectw pracy, ochrony przed zwolnieniem niektórych pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, ułatwienia zasad dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji oraz mobbingu). Warto zaznaczyć, że propozycje tych zmian zostały w większości pozytywnie zaopiniowane przez partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
340.00 netto zł./osobę (418.20 zł. brutto) do: 20-09-2017 godz. 16:00 50.00 zł./osobę
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) od: 21-09-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.