Temat:

ZFŚS 2017 w praktyce - 500+ a dochód do celów socjalnych, przyznawanie i podatkowe rozliczanie świadczeń socjalnych z uwzględnieniem dopłat do różnych form wypoczynku, imprez zbiorowych, zapomóg i dopłat do usług opiekuńczych [nr 5620]

Termin: 14-10-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel ATRIUM - sala szkoleniowa
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Krzywa 7
Strona www: www.hotelatrium.pl/konferencje.html
Opis miejsca:

Atrium Hotel*** zlokalizowany jest w ścisłym centrum starego miasta Krakowa, 400 m od Rynku Głównego, 500 m od Dworca PKS i PKP. Atrium Hotel*** usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie największych atrakcji miasta: Bramy Floriańskiej, Barbakanu, Drogi Królewskiej, Rynku Głównego z Ratuszem, Sukiennic i Kościoła Mariackiego oraz Wzgórza Wawelskiego.

Wstęp:

U większości pracodawców zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaje podstawowym źródłem finansowania pozapłacowej pomocy socjalnej na rzecz pracowników - niezwykle ważnej, zwłaszcza w okresie trudności finansowych zarówno u pracodawców, jak i u pracownikówMożliwość udzielenia nieoskładkowanych i w niektórych przypadkach – nieopodatkowanych świadczeń pozwala na bieżąco zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin nie tylko w przypadku trudnych sytuacji losowych, ale także uzupełniać ich bieżące wydatki związane np. z zakupem relatywnie drogich usług wypoczynkowych, pozyskaniem i utrzymaniem mieszkania. Na szczególną uwagę zasługuje nowelizacja przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzająca rozwiązania prawne umożliwiające pracodawcy organizowanie usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub nieopodatkowane dopłacanie do kosztów takich usług ponoszonych przez pracowników oraz  zwolnienia podatkowe w tym zakresie. Od 2017 r. zmieniły się także kryteria wyznaczające obowiązki socjalne dla niektórych pracodawców.  Dlatego też znajomość aktualnego stanu prawnego w tym zakresie, jak i wprowadzonych zmian jest nieodzowna, w szczególności w odniesieniu do służb  socjalnych, kadrowych i finansowych pracodawcy oraz współdysponentów funduszu –  związków zawodowych i reprezentantów załogi. Do nich więc przede wszystkim kierowane jest szkolenie.

         Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie zakładowej działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich  zmian w zasadach tworzenia  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.

          Formuła szkolenia zakłada nie tylko przekazanie wszechstronnej informacji o przepisach, ale także analizę trudniejszych przypadków i odpowiedzi na pytania uczestników, wynikające z ich codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

Program:

 

Aktualności socjalne:

- 500+ a dochód do celów socjalnych

- przewidywane zmiany w ustawie o zfśs

- zasady udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej

- problem kontroli przez ZUS zasad wypłacania świadczeń socjalnych

- pojęcie usług wypoczynkowych

- zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą”

-  zasady finansowania z zfśs wypoczynku dzieci pracowników  i  skutki podatkowe

-   potrącenia egzekucyjne ze świadczeń socjalnych,

opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. dopłat do wypoczynku, usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych (wyrok TK z lipca 2014 .), zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów),

-   zasady wykorzystania ZFŚS na udzielanie pomocy socjalnej w finansowaniu opieki nad dziećmi,

-  problem przedawnienia spłaty pożyczek mieszkaniowych

 

Obowiązki socjalne pracodawców

 

 1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych po zmianach obowiązujących od 2017 r..
 2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
 3. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
 4. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.

 

Tworzenie zfśs – ustawowe terminy przekazania środków na fundusz, prawidłowe naliczenie i rozliczenie rocznego odpisu w systemie powszechnym. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie  i w publicznych uczelniach z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

 

 1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
 2. Odmrożona podstawa naliczania odpisu. Wskaźniki odpisu na ZFŚS w  2017 r. Przewidywane wysokości odpisu w 2018 r.
 3. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
 4. Zasady dokonywania korekty ZFŚS.
 5. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
 6. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
 7. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

 

Zasady organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

 

 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
 2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
 4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów zakładu.
 6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
 7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
 8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych – wyrok TK z 8 lipca 2014 r..
 10. Finansowanie z zfśs opieki nad małymi dziećmi.
 11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Orzecznictwo dotyczące pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.
 12. Pojęcie kryteriów socjalnych. Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych.
 13.  Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych.
 14.  Ochrona danych osobowych a ZFŚS.
 15. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

 

Uprawnienia  zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS

 

 1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
 2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
 3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych”. Tryb i przedmiot pracy komisji.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
 5. Zasady i tryb kontroli pracodawcy w zakresie stosowania przepisów o zfss.

 

Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.

 

Profil uczestników:

warsztaty dla praktyków (służb kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
350.00 netto zł./osobę (430.50 zł. brutto) do: 10-10-2017 godz. 16:00 80.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 11-10-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, 
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.