Temat:

PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US [nr 5308]

Termin: 27-09-2017 do 30-09-2017
Prowadzący:
Katarzyna Smulczyk

- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

1. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, gdy pracownik uzyskuje przychody oskładkowane i nieoskładkowane

2. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
5. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia – zmiany, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem zmian w zakresie wynagrodzeń przy umowach zlecenia
6. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
10. Kiedy premię można traktować jako premię uznaniową a kiedy jako nagrodę?
11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
• Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
• Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
• Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
• Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
• Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
• Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
• Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
• Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
• Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
15. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
16. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i podwyższone koszty uzyskania przychodu, zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku, ulga podatkowa a wpływ na naliczenie zaliczki na podatek 
17. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
18. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
19. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie trzydziestokrotności
• Dokumenty korygujące do ZUS
• Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
• Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
• Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek
20. Nadpłata składek z umowy zlecenia
21. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu trzydziestokrotności
• Dokumenty korygujące do ZUS
• Ustalenie niedopłaty składek
• Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
• Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
• Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek
22. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
23. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
24. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika
25. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
26. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia
27. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
28. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
29. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
30. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS
31. Obowiązek korekty za lata wcześniejsze
32. Zakres przedmiotowy ustawy o ZFŚS
33. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, definicja gospodarstwa domowego
34. Tworzenie ZFŚS
• Odpis na ZFŚS
• Sposób naliczania odpisu
• Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych dla potrzeb ustalenia odpisu
• Wysokość odpisów – nowe stawki w 2017 r.
• Kiedy można dokonać podwyższonego lub obniżonego odpisu?
• Odpis na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
35. Przekazanie odpisu na rachunek bankowy
36. Zwiększenia środków ZFŚS
37. Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
• Własne obiekty działalności socjalnej – co można finansować i w jakiej wysokości?
• Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
• Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
• Pożyczki mieszkaniowe
38. Prawidłowe przyznawanie świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
39. Potwierdzanie dochodu osób uprawnionych
• Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
40. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia przez osobę uprawnioną
41. Regulamin ZFŚS
• Co powinien zawierać regulamin ZFŚS
• Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS
• Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS
42. Paczki z ZFŚS
43. Imprezy integracyjne
44. Czego nie można finansować z ZFŚS?
45. Rola komisji socjalnej
46. Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
47. Wspólna działalność socjalna
48. Świadczenia urlopowe
49. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
50. Organy uprawnione do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli
51. Warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS
52. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
53. Potrącenia egzekucyjne z ZFŚS
54. Praktyczne porady na prawidłowe gospodarowanie środkami ZFŚS
55. Pytania i dyskusja

Profil uczestników:

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

Cel szkolenia:

Pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń, korekty dokumentacji płacowej i gospodarować środkami ZFŚS. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 130.00 netto zł./osobę (2 619.90 zł. brutto) do: 15-09-2017 godz. 16:00 120.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 16-09-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 września 2017r. od godz. 14.00
Do dnia 29 września 2017r., wyjazd po obiedzie

Przy zgłoszeniu do 15 września RABAT w wysokości 120 złotych 

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( 3 wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 26.09, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 29.09)
- atrakcje podczas pobytu
- relaks w Centrum Tropicana: bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- bezpłatny wstęp do klubu nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
  • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
  • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
  • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
  • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
  • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.