Temat:

Prawo pracy – kompendium zmian przepisów w 2017 r. i planowane zmiany na 2018 rok [nr 5310]

Termin: 27-09-2017 do 30-09-2017
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Wstęp:

W ramach szkolenia zostaną omówione niedawno wprowadzone przepisy: dotyczące wyjątku od limitowania umów na czas określony, obowiązkowych przerw dla ciężarnych pracujących przy monitorach ekranowych, refundowania prawie 40% kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla szczególnej kategorii pracowników– więźniów, korzystania przez pracodawców użytkowników z pracy tymczasowej. Znaczna część szkolenia zostanie poświęcona nowym zasadom wydawania i wypełniania świadectw pracy – jako jednym z najważniejszych dokumentów z zakresu prawa pracy. Szczególnie uwzględnione będzie omówienie wzoru świadectwa pracy i nowych terminów obowiązujących od 1 czerwca br., ale wyjaśnienia obejmą także dotychczasowe wątpliwości dotyczące m.in. możliwości prostowania świadectwa pracy po upływie wyznaczonego na to ustawowego terminu albo z inicjatywy pracodawcy oraz sporządzania poprawnych odpisów świadectwa pracy. Omówione zostaną także planowane, dalsze zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczących świadectw pracy. Uczestnikom szkolenia zostanie również przedstawiona na przykładach zasada szczególnej ochrony niektórych roczników pracowników przed wypowiedzeniem, która będzie obowiązywała do 1 października br.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną proponowane kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców na przyszły rok. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także w jaki sposób PIP kontroluje, czy umowy zlecenia są dobrze opłacane, a umowy o pracę nie są bezprawnie zastępowane umowami cywilnoprawnymi, na jakich zasadach w trakcie kontroli PIP współpracuje z ZUS-em, na co zwraca szczególną uwagę, a także jakie uprawnienia przysługują kontrolującemu inspektorowi PIP.

Uczestnicy będą też mieli okazję zapoznać się z przeglądem najnowszego orzecznictwa sądowego oraz najbardziej aktualną wykładnią.

Zostaną poruszone wciąż budzące wątpliwości kwestie z zakresu uprawnień rodzicielskich. Wg danych podanych na stronie internetowej MRPiPS w okresie od stycznia do maja br. z urlopów rodzicielskich skorzystało 252,1 tys. osób (w tym 2,2 tys. mężczyzn). Jest to o 17,7 tys. osób więcej niż w tym samym okresie roku 2016 roku. Coraz bardziej popularny staje się także urlop ojcowski. W okresie od stycznia do maja br. skorzystało z niego 61,4 tys. mężczyzn. To jest o 8,5 tys. osób więcej niż w 2016 roku, w tym samym okresie. Zatem warto znać dokładną wykładnię dotyczącą tych urlopów.

Uczestnicy dowiedzą się jakie regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie (ustawowe i z nowych, projektowanych aktów wykonawczych).

W ramach szkolenia zostaną przybliżone uczestnikom dalsze, planowane zmiany przepisów – zarówno te zapowiadane od dłuższego czasu, dotyczące nowelizacji przepisów w zakresie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz dokumentacji pracowniczej, ale też najnowsze, które dotyczą m.in. ułatwienia pracownikom dochodzenia od pracodawcy roszczeń z tytułu mobbingu albo dyskryminacji czy zaliczania okresu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia czy w ramach własnej działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy. Opracowana także została kolejna wersja projektu nowelizacji przepisów o związkach zawodowych, z którą uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani. Jedne z najistotniejszych zmian będą wynikały z nowego rozporządzenia UE dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i zostanie im poświęcone dużo czasu w ramach szkolenia.

Program:

I dzień

 1. Umowy o pracę na zastępstwo i umowy do wykonywania pracy sezonowej, z uwzględnieniem najnowszej wykładni i orzecznictwa sądowego,
 2. Orzecznictwo i wykładnia dotyczące limitowania umów na czas określony, w tym w przypadku poprawnego zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie równoległej umowy o pracę, skutki przekroczenia limitów,
 3. Obowiązujące od 1 czerwca br. doprecyzowanie wpływu przedłużenia się umowy o pracę na czas określony do dnia porodu na limit umów na czas określony,
 4. Rozszerzenie ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników, także na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego, które będzie obowiązywało od 1 października br.  –  wyjaśnienie w oparciu o praktyczne przykłady,
 5. Nowe regulacje dotyczące pracy ciężarnych przy monitorach ekranowych – zamiast skróconego czasu pracy – dodatkowe przerwy oraz nowe regulacje dotyczące prac, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów,
 1. Najnowsze, przydatne w praktyce orzecznictwo sądowe, przede wszystkim w kwestii:
 • poprawnego wskazywania w umowie o pracę przyczyny wypowiedzenia, w tym nowe wyroki dotyczące kryteriów doboru do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracodawcy, zwolnienia z powodu niezawinionego nieosiania wyników zamierzonych przez pracodawcę,
 • rozbieżności dotyczących tego, jak odległe w czasie może być zdarzenie, na które pracodawca powołuje się w wypowiedzeniu,
 • przypadków, w których należy udowodnić nie jedną, ale większość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu,
 • zwolnienia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (w tym m.in. z powodu nadmiernej krytyki pracodawcy i tzw. czynu ciągłego),
 • możliwości zakazania pracownikowi podejmowania dodatkowej pracy w ogóle albo wprowadzenia obowiązku informowania o podjęciu dodatkowego zatrudnienia,
 • braku obowiązku czytania e-maili od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego,
 • możliwości odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz kontaktowania się z pracodawcą w czasie urlopu,
 • zakłócania urlopu pracownika,
 • możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, w tym urlopu na żądanie (praktyczne podejście do tego problemu),
 • zasad korzystania przez pracownika z przerw w czasie pracy,
 • stosowania systemu zadaniowego czasu pracy,
 • braku możliwości zrzeczenia się przez pracownika niektórych uprawnień finansowych nie stanowiących wynagrodzenia za wykonaną pracę,
 1. Najnowsza wykładnia, w tym:
 • badania profilaktyczne pracowników prowadzących pojazdy dla celów służbowych – zgodnie z zaleceniami instytutu medycyny pracy im. Nofera,
 • tzw. urlopy okolicznościowe w związku ze m.in. ze ślubem pracownika i dziecka pracownika –zgodnie z interpretacją PIP,
 • ostrzeżenia ZUS przed nieprawidłowym outsourcingiem, wpływu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na ważność zawartej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji,
 • aktualne opinie MRPiPS oraz GIODO w zakresie kontroli pracy pracownika, w tym w zakresie monitoringu oraz monitoringu komputera (potwierdzone orzecznictwem międzynarodowym),
 1. Nowe przepisy, które mogą zainteresować pracodawców korzystaniem z pracy osób pozbawionych wolności:
 • od 1 kwietnia br. dotyczące korzystania przez niektóre jednostki budżetowe z nieodpłatnej pracy więźniów,
 • od 1 czerwca br. nowy, 35%ryczał za wynagrodzenia przy odpłatnym zatrudnianiu skazanych,
 1. Korzystanie z pracy tymczasowej z uwzględnieniem obowiązujących od 1 czerwca br. zasad korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób, z którymi agencja pracy tymczasowej zawarła umowę cywilnoprawną, kontrole PIP i więcej oraz wyższe mandaty dla pracodawców użytkowników,
 2. Nowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców – od 1 stycznia 2018 r.,

 

II dzień

 1. Wykładania dotycząca wybranych zagadnień z zakresu korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz ojcowskiego, w tym:
 • możliwość dzielenia się uprawnieniem do urlopu rodzicielskiego przez pracowników – rodziców,
 • możliwość wcześniejszej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego (za zgodą pracodawcy i bez takiej zgody),
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który takiego urlopu udzielił – skutki dla pracodawcy i pracownika,
 • korzystanie z urlopu rodzicielskiego z przerwą albo z przerwami, skutki korzystania z tego uprawnienia w przypadku późniejszego korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zasady korzystania z urlopu ojcowskiego oraz dni wolnych z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasady przerywania urlopu rodzicielskiego albo ojcowskiego na okres hospitalizacji dziecka,
 • zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat,
 1. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży i pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich (w tym także z urlopu wychowawczego) oraz planowane zmiany polegające na zwiększeniu ochrony dla pracowników – innych członków najbliższej rodziny, jeśli skorzystają z urlopu macierzyńskiego oraz planowane zmiany w zakresie objęcia tych pracowników takimi samymi zadami dochodzenia roszczeń, jak pracowników rodziców,
 1. Zasady wydawania świadectw pracy w tym:
 • świadectwo „zbiorcze”, a świadectwo „cząstkowe” – możliwość złożenia wniosku o świadectwo „cząstkowe” w postaci elektronicznej,
 • termin na wydanie świadectwa „cząstkowego”,
 • zasady wypełniania świadectwa pracy po nowelizacji z 1 czerwca br., – opinie odnośnie możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy oraz opracowania „własnego” wzoru świadectwa ,
 • zasady zamieszczania w świadectwie pracy informacji o korzystaniu przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
 • zasady wydawania świadectwa pracy w wyniku jego sprostowania – pomocne orzecznictwo sądowe dotyczące możliwości prostowania świadectwa pracy po terminie i z inicjatywy pracodawcy,
 • obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
 • obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
 • obowiązujące od 1 czerwca br. - zasady i terminy wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody przesądowej,
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
  • wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy,
  • mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie.
 1. Dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym:
 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa – propozycja ich wysokości na 2018 r. oraz kontrole PIP w zakresie przestrzegania obowiązku poprawnej wypłaty minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z najnowszą wykładnią PIP, w szczególności:
 • możliwość otrzymania mandatu „za recydywę” od 1 czerwca br.,
 • planowana możliwość zapłacenia mandatu kartą płatniczą,
 1. Planowane wliczanie do stażu pracy okresów pracy na podstawie umowy zlecenia oraz w ramach własnej działalności gospodarczej,

 

III dzień

  1. Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawna – zgodnie z wykładnią PIP (w tym lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy) oraz najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym problematyki podporządkowania pracowniczego pracodawcy,
  2. Stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z wykładnią PIP, w tym problematyka zapewnienia bhp ciężarnym wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  3. Najnowsze orzecznictwo i wykładnia dotycząca dyskryminacji oraz mobbingu, a także planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy,
  4. Wejście w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konsekwencje prawne dla osób przetwarzających dane pracowników i ich rodzin, byłych pracowników oraz kandydatów do pracy, w tym:
 • planowana nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy (m.in. w zakresie danych biometrycznych pracowników oraz dopuszczalności i zasad stosowania monitoringu wizyjnego),
 • konieczność praktycznego przygotowania się do nowych obowiązków, zalecenia i pomocne opinie GIODO, testy kontroli gotowości wg GIODO (17 obszarów),
 • planowana od 1 czerwca 2018 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę,
 1. Nowy projekt zmian w przepisach dotyczących związków zawodowych,
 2. Projekt nowelizacji - od 1 czerwca 2018 r. - przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności:
 • skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników i wydłużenie okresu przechowywania m.in. karty ewidencji czasu pracy,
 • zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
 • zasady przechowywania akt osobowych pracowników będących w tzw. okresie przejściowym.

 

Profil uczestników:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich, który w ramach swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z prawem pracy, zarówno do osób z sektora publicznego, jak i prywatnego, a także wszelkich innych instytucji, które zatrudniają pracowników. Pozwoli ono pracownikom działów kadr, HR, kadrze zarządzającej, pracownikom działów prawnych obsługujących pracodawców uporządkować posiadaną wiedzę na temat wprowadzonych w tym roku nowych przepisów oraz ich wykładni, a także zapoznać się z bardzo przydatnym w praktyce, nowym orzecznictwem sądów pracy.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 130.00 netto zł./osobę (2 619.90 zł. brutto) do: 15-09-2017 godz. 16:00 120.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 16-09-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 września 2017r. od godz. 14.00
Do dnia 29 września 2017r., wyjazd po obiedzie

Przy zgłoszeniu do 15 września RABAT w wysokości 120 złotych 

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( 3 wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 26.09, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 29.09)
- atrakcje podczas pobytu
- relaks w Centrum Tropicana: bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- bezpłatny wstęp do klubu nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.