Temat:

Prawo pracy 2018 - najnowsze przepisy, ochrona danych osobowych w dziale kadr, praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5606]

Termin: 22-05-2018 do 25-05-2018
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów

Lokalizacja:
Miejsce: Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Kościuszki 19
Strona www: www.stamary.pl
Opis miejsca:

Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary - to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK - ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Program:

Dzien 1 
Dokumentacja kadrowa i ochrona danych osobowych w dziale kadr – zmiany od 25 maja 2018 roku

 

 1. Pojęcie danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały od 25 maja br.,
 2. Nowe zasady pozyskiwania danych osobowych od kandydata do pracy oraz pracownika w świetle zmian zaplanowanych od 25 maja 2018 r., w tym możliwość pozyskiwania i przetwarzania danych za zgodą kandydata do pracy oraz pracownika,
 3. Dokumenty, w których zawarte są dane osobowe, tworzone w związku z podjęciem zatrudnienia, w tym: umowa o pracę, kwestionariusze osobowe, cv kandydatów do pracy, skierowania na badania lekarskie – zasady poprawnego ich tworzenia w świetle nowych przepisów, dotychczasowej wykładni i orzecznictwa,
 4. Zasady poprawnego dokumentowania przyjęcia kandydata do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy, zgodnie ze zmianami które mają wejść w życie od 25 maja br.,
 5. Umowa o pracę dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 6. Dokumentowanie spełnienia obowiązków informacyjnych wobec nowego pracownika, z uwzględnieniem planowanych zmian, w tym dotyczących informowania:
 • o stosowaniu monitoringu,
 • o strategii antymobbingowej (zgodnie z wykładnią PIP),
 • o przepisach o równym traktowaniu w zatrudnieniu,
 • o stosowaniu kodeksów etycznym i procedur antykorupcyjnych, zgodnie z planowaną ustawą o jawności życia publicznego,
 1. Przetwarzanie danych w procesie zatrudnienia, w tym:
 2. Dokumentowanie złożenia oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę i ochrona danych osobowych zwalnianego,
 3. Dokumentowanie doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu bez wypowiedzenia – zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym dotyczącym daty doręczenia oświadczenia woli,
 4. Świadectwo pracy zasady prawidłowego wypełnienia i doręczenia z uwzględnieniem konieczności ochrony danych osobowych, w tym;
 5. Zasady prostowania i uzupełniania świadectwa pracy, z uwzględnieniem nadchodzących zmian, w tym:
 6. Planowane dalsze zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy oraz możliwość nakładania mandatów za niewydanie świadectwa pracy w terminie,
 7. Aktualna problematyka prowadzenia akt osobowych w postaci papierowej, w tym:
 • dokumenty i oświadczenia przetwarzane w formie pisemnej oraz te, które mogą być przetwarzane w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem planowanych zmian,
 • nowe wnioski od niektórych pracowników – rodziców, dotyczące organizowania ich czasu pracy, zgodnie z planowanymi zmianami,
 • zasady poprawnego wypleniania świadectwa w części dotyczącej rozwiązania umowy o pracę,
 • wskazywania wykorzystanych uprawnień rodzicielskich,
 • pouczenie o terminie, w jakim pracownik może wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy, planowane wydłużenie tego terminu,
 • zasady przekazywania pracownikowi informacji o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
 • możliwość sprostowania świadectwa po terminie w świetle orzecznictwa sądowego oraz wykładni,
 • zasady wydawania nowego świadectwa pracy w wyniku orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed sądem pracy,
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • kwestia porządku chronologicznego gromadzonych dokumentów,
 • zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych i zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści) w szczególności w razie konieczności usunięcia informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową,
 • zasady gromadzenia przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów (problematyka orzeczenia o zdolności do pracy),
 • obowiązek posiadania dokumentów pracowniczych w języku polskim (skutki braku tłumaczenia w razie kontroli PIP),
 • skutki dostarczenia dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia pracownicze z opóźnieniem w kontekście przepisów o przedawnianiu się roszczeń ze stosunku pracy,
 1. Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych – nieprawidłowości jakie wskazują inspektorzy PIP,
 2. Konieczność przygotowania się na nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentów z akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. , w szczególności:

  • nowe pojęcie dokumentacji pracowniczej,
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników,długość przechowywania akt osobowych pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy oraz obowiązek wręczania dodatkowej informacji dotyczącej zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
  • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji na elektroniczną (obowiązek ich zwrócenia pracownikowi oraz byłemu pracownikowi bądź uprawnionej osobie),
  • zasady zapewniania ochrony i poprawnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej,
  • prawo pracownika oraz byłego pracownika do żądania kopii dokumentacji oraz zasady poprawnego jej sporządzania,
 3. Wykładnia dotycząca poprawnego prowadzenia kart ewidencji czasu pracy w obecnym stanie prawnym oraz zakresu przedmiotowego list obecności (jeżeli są stosowane u danego pracodawcy).

Dzień 2 i 3

Prawo pracy - zmiany w 2018 roku, praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań

 

1. Zasady zawierania umów o pracę oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika

 • Zakres umowy o pracę
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zasady zawierania umów o pracę
 • Potwierdzanie warunków zatrudnienia 

2. Umowy cywilnoprawne w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS.

 • Dzieło a zlecenie
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia?
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy o dzieło?
 • Jakich argumentów używa ZUS przy podważaniu umów o dzieło?
 • Kontrakty menedżerskie
 • Samozatrudnienie
 • Minimalne wynagrodzenie przy zleceniu
 • Ustalanie godzin świadczenia usług
 • Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia

3.Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia

 • Aneks do umowy o pracę (porozumienie zmieniające)
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

4. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Możliwości rozwiązania stosunku pracy
 • Przekazywanie oświadczeń woli o zwolnieniu
 • Określanie przyczyn zwolnienia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Możliwość skrócenia okresów wypowiedzenia
 • Ochrona przed zwolnieniem (w tym ochrona przedemerytalna)
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

5. Wydawanie świadectwa pracy

 • Umowy na czas nieoznaczony
 • Umowy terminowe

6. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym

 • Normy pracy i odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Harmonogramy pracy
 • Najczęściej występujące problemy przy ustalaniu czasu pracy

7. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania innych urlopów
 • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
 • Dokumentowanie nieobecności pracowniczych

8. Uprawnienia rodzicielskie

 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Urlop ojcowski
 • Łączenie urlopu z pracą
 • Odroczenie części urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie czasu pracy
 • Ochrona przed zwolnieniem

9. ZFŚS

 • Osoby uprawnione
 • Różnicowanie świadczeń
 • Czy każde świadczenie należy różnicować

10. Świadczenia pracownicze

 • Przychody i koszty, w tym nowy limit kosztów autorskich
 • Składki ZUS
 • Rozliczanie poszczególnych świadczeń (m.in. podróże służbowe, szkolenia, samochody)
 • Nowe kwoty zwolnień podatkowych (m. in. zapomogi, wypoczynek dzieci i inne świadczenia z ZFŚS)
 • Wprowadzenie e-składki ZUS

11. Międzynarodowy stosunek pracy

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – nowe zasady 2018
 • Delegowanie pracowników za granicę
 • Delegacja a oddelegowanie

12.  Planowane zmiany w prawie pracy

 • Bezgotówkowe wypłaty
 • Elektronizacja akt osobowych
 • Skrócenie terminu przechowywania akt osobowych
 • Nowe kodeksy opracowywane przez Komisję Kodyfikacyjną

1. Zasady zawierania umów o pracę oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika

 • Zakres umowy o pracę
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zasady zawierania umów o pracę
 • Potwierdzanie warunków zatrudnienia 

2. Umowy cywilnoprawne w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS.

 • Dzieło a zlecenie
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia?
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy o dzieło?
 • Jakich argumentów używa ZUS przy podważaniu umów o dzieło?
 • Kontrakty menedżerskie
 • Samozatrudnienie
 • Minimalne wynagrodzenie przy zleceniu
 • Ustalanie godzin świadczenia usług
 • Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia

3.Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia

 • Aneks do umowy o pracę (porozumienie zmieniające)
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

4. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Możliwości rozwiązania stosunku pracy
 • Przekazywanie oświadczeń woli o zwolnieniu
 • Określanie przyczyn zwolnienia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Możliwość skrócenia okresów wypowiedzenia
 • Ochrona przed zwolnieniem (w tym ochrona przedemerytalna)
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

5. Wydawanie świadectwa pracy

 • Umowy na czas nieoznaczony
 • Umowy terminowe

6. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym

 • Normy pracy i odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Harmonogramy pracy
 • Najczęściej występujące problemy przy ustalaniu czasu pracy

7. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania innych urlopów
 • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
 • Dokumentowanie nieobecności pracowniczych

8. Uprawnienia rodzicielskie

 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Urlop ojcowski
 • Łączenie urlopu z pracą
 • Odroczenie części urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie czasu pracy
 • Ochrona przed zwolnieniem

9. ZFŚS

 • Osoby uprawnione
 • Różnicowanie świadczeń
 • Czy każde świadczenie należy różnicować

10. Świadczenia pracownicze

 • Przychody i koszty, w tym nowy limit kosztów autorskich
 • Składki ZUS
 • Rozliczanie poszczególnych świadczeń (m.in. podróże służbowe, szkolenia, samochody)
 • Nowe kwoty zwolnień podatkowych (m. in. zapomogi, wypoczynek dzieci i inne świadczenia z ZFŚS)
 • Wprowadzenie e-składki ZUS

11. Międzynarodowy stosunek pracy

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – nowe zasady 2018
 • Delegowanie pracowników za granicę
 • Delegacja a oddelegowanie

12.  Planowane zmiany w prawie pracy

 • Bezgotówkowe wypłaty
 • Elektronizacja akt osobowych
 • Skrócenie terminu przechowywania akt osobowych
 • Nowe kodeksy opracowywane przez Komisję Kodyfikacyjną
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 130.00 netto zł./osobę (2 619.90 zł. brutto) do: 09-05-2018 godz. 16:00 120.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 10-05-2018

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:
Od dnia 22 maja 2018r. od godz. 14.00
Do dnia 25 maja 2018r., wyjazd po obiedzie


W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 22.05, do obiadu w dniu wyjazdu 25.05)
- relaks w Centrum SPA : korzystanie z basenu, sauny, sala fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- parking dla gości hotelowych - gratis

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.