Temat:

Prawo pracy 2018 - najnowsze zmiany dotyczące ochrony danych osobowych (wynikające z RODO i prawa krajowego), nowe zasady kontroli pracowników w miejscu pracy, najnowsza wykładnia i orzecznictwo oraz dalsze nowelizacje [nr 5610]

Termin: 26-06-2018 do 29-06-2018
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel GOŁĘBIEWSKI ****, SPA/TROPICANA
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła + Morawy (Czechy)
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski WISŁA z Parkiem Wodnym TROPICANA & SPA
oraz wycieczka na Morawy (Czechy)

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).

Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Wstęp:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i innych osób zajmujących się u danego pracodawcy prawem pracy. Udziałem w takim szkoleniu powinni być zainteresowani także pracownicy sprawujący funkcje kierownicze wobec pracowników.

Szkolenie dotyczy przede wszystkim najbardziej istotnych zmian w prawie pracy, będących wynikiem wejścia w życie nowych przepisów unijnych RODO oraz zmian w polskim prawie dotyczących pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, byłych pracowników oraz innych osób wykonujących pracę. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zapoznać się nie tylko z nowymi regulacjami prawnymi, ale także nową wykładnią, która właśnie zaczęła się kształtować. W trakcie szkolenia poruszone zostaną także kwestie praktyczne (m.in omówiona będzie konieczność sprawdzenia – pod kątem zgodności w wprowadzonymi zmianami – dokumentów, którymi posługują się pracodawcy).

Znacząca część szkolenia poświecona będzie nowym regulacjom dotyczącym kwestii kontroli pracownika w miejscu pracy, czyli nowym przepisom dotyczącym stosowania monitoringu, w tym nowym obowiązkom z tym związanym.

Jednakże szkolenie nie będzie poświecone tylko RODO i pozostałym przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną także inne nadchodzące zmiany w prawie pracy, do których należy się przygotować, w szczególności nowe regulacje związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Wprowadzą one bowiem szereg dodatkowych, nowych obowiązków m.in. obowiązek wydawania dwóch dokumentów na koniec okresu zatrudnienia (świadectwa pracy oraz informacji o zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej odchodzącego z pracy pracownika).

Uczestnikom szkolenia zostanie również przybliżone najnowsze orzecznictwo i wykładnia z zakresu prawa pracy. 

Opis:

DZIEŃ 1 : wycieczka na Morawy (Czechy)

Dzień 2 i 3 :

Prawo pracy 2018 - podsumowanie obowiązujących przepisów, zmiany od 25.05.2018 w przetwarzaniu danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, nowe obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej, praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań, najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Program:

DZIEŃ 2:

 1. RODO w działach kadr od 25 maja br. – nowe zasady postępowania, w szczególności:
 • wymagania RODO wobec administratorów danych osobowych (w tym pracodawców i obsługujących ich podmiotów, np. biur rachunkowych),
 • najistotniejsze zasady zapobiegania ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych przez niezgodne z prawem przetwarzanie ich danych, w tym możliwość akredytacji lub certyfikacji,
 • zasady poprawnego wyboru podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora danych,
 1. Obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia poprawności przetwarzania danych – jak poprawnie postąpić,
 2. Obowiązki pracodawców, którzy muszą wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w szczególności:
 • termin i zasady zgłoszenia Inspektora do GIODO (UODO),
 • warunki wykonywania pracy przez IOD (podstawa prawna świadczenia pracy),
 • obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 1. Uprawnienia Inspektora oraz obowiązki pracodawcy wobec niego – zgodnie z nową, kształtującą się wykładnią, w tym:
 • co należy zrobić, gdy IOD będzie krótkotrwale nieobecny oraz jak postąpić, gdy rozchoruje się na dłużej bądź będzie korzystał z innej dłuższej nieobecności (np. z urlopu z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich),
 • obowiązek wspomagania IOD przez wszystkie departamenty i wydziały funkcjonujące u danego pracodawcy,
 • definicja konfliktu interesów między funkcją IOD, a innymi zadaniami (ograniczenia),
 1. Weryfikacja procesów rekrutacyjnych, nowe obowiązki informacyjne wprost z RODO,
 2. Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy – jakich danych można żądać i na jakiej podstawie, zwłaszcza:
 • weryfikacja wykorzystywanych dokumentów (konieczność sprawdzenia poprawności m.in. kwestionariuszy osobowych przedkładanych do wypełnienia kandydatom do pracy oraz nowym pracownikom),
 • warunki, jakie ma spełniać zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • problematyka związana z przetwarzaniem zdjęć (w jakich przypadkach można pozyskiwać zdjęcia pracownika),
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w skierowaniach na badania (poprawne skierowanie na badanie wstępne),
 1. Nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z oceną sytuacji materialnej pracowników,
 2. Wprowadzana od 1 stycznia 2019 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników orz trzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie urzędu – czas na realizację do upływu 21 stycznia 2019 r.,
 3. Prawo pracownika do prywatności – kontra uprawnienia pracodawcy co do kontroli czasu pracy, sposobu wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy – zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy, w tym:
 • zasady stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności pracownika w Internecie oraz innych monitoringów, wynikające z nowych przepisów Kodeksu pracy,
 • obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu do Regulaminu pracy lub innego wskazanego w przepisach aktu wewnętrznego (praktyczne przykłady postanowień),
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem i terminy na ich zrealizowanie,
 • obowiązek wprowadzenia odpowiednich oznaczeń monitorowanych miejsc oraz narzędzi pracy,
 • obowiązek poprzedzenia stosowania monitoringu oceną skutków planowanych operacji zgodnie z RODO,
 1. Inne przypadki z zakresu prawa pracy, w odniesieniu do których – zgodnie z wykładnią GIODO – powinna być opracowana ocena skutków planowanych operacji,
 2. Pomoc GIODO (UODO) w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (informacje, jakie można znaleźć na stronie internetowej tego urzędu),
 3. Kontrole GIODO (UODO) – zasady przeprowadzania kontroli, zasady nakładania i wysokość mandatów, odpowiedzialność cywilna i karna.

 DZIEŃ 3:

 1. Nowe regulacje dotyczące ułatwień w korzystaniu z elastycznego czasu pracy przez niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego, a także pozwalające na łatwiejsze wykonywanie pracy w formie telepracy,
 2. Nadchodzące nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z nowymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych,
 3. Konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której wystawiane będą wyłączenie e-zwolnienia lekarskie (planowane przesunięcie wejścia w życie zmian z 1 lipca na 1 grudnia br.),
 4. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:
 • dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) – zasady sporządzania takich kopii,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
 1. Dalsze planowane zmiany, w tym mające na celu:
 • objęcie ochroną przed zwolnieniem pracowników innych członków najbliższej rodziny w trakcie korzystania przez nich z części urlopu macierzyńskiego oraz planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,
 • ułatwienie pracownikom dochodzenia roszczeń w zakresie dyskryminacji i mobbingu,
 • ułatwienie uzyskania poprawnie wystawionego świadectwa pracy (w szczególności wydłużenie czasu dla pracownika na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy),
 1. Wybrane, praktyczne orzecznictwo, w szczególności dotyczące:
 • poprawnego wyrażania opinii o pracowniku, tak żeby nie naruszyć jego godności osobistej,
 • możliwości nagrywania pracodawcy i osób go reprezentujących – w jakich przypadkach jest możliwe, w jakich stanowi naruszenie prawa do prywatności komunikowania się, zgodnie z najnowszym orzecznictwem,
 • poprawnego stosowania przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę (w tym m.in. utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia w odniesieniu do kadry kierowniczej, długotrwałe, częste usprawiedliwione nieobecności jako dopuszczalność wypowiedzenia),
 • poprawnego stosowania zasady konsultacji zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową,
 • poprawności zwolnienia dyscyplinarnego, w tym zasady poprawnego ustalania terminu na zwolnienie, wybranych przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego m.in. brak zawiadomienia o nieobecności w pracy,
 1. Wybrana praktyczna wykładnia, w szczególności dotycząca:
 • tzw. urlopów okolicznościowych i innych wyjść z pracy pracowników (np. krwiodawców),
 • obowiązek zapewnienia bhp ciężarnym zleceniobiorczyniom, zgodnie z wykładnią MRPiPS,
 1. Kontrole PIP do końca 2018 r. :
 • w zakresie realizowania obowiązku udzielania urlopu zaległego w terminie,
 • w zakresie ewentualnego niezgodnego z prawem zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

 

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 150.00 netto zł./osobę (2 644.50 zł. brutto)
dwie i więcej 2 050.00 netto zł./osobę (2 521.50 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

CENA SZKOLENIA (wersja 2 dniowa):
1.690 zł /od osoby (+ 23% VAT) 
dla 2 osób z jednej firmy cena: 1590 zł/os. (+ 23% VAT)
......

CENA SZKOLENIA (wersja 3 dniowa): 
2.150 zł /od osoby (+ 23% VAT )
dla 2 osób z jednej firmy cena: 2050 zł/os. (+ 23% VAT)
.....................................

Cena szkolenia obejmuje:

 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 lub 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami (w zależności od wersji cenowej),
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.

...

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.