Temat:

PRAWO PRACY kompendium zmian przepisów w 2017/2018, zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy, praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5314]

Termin: 25-10-2017 do 28-10-2017
Prowadzący:
Piotr Ciborski

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; Specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. Czas pracy kierowców (ODDK 2009); Czas pracy pracowników samorządowych (ODDK, 2009); Kodeks pracy – komentarz dla menadżera (ODDK 2011); Czas pracy w ZOZ (WIP 2010); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział w Sopocie; Wyższej szkole Administracji i Biznesu w Gdyni; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „Sposób na płace”, :Poradnik Instytucji Kultury” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck.

Lokalizacja:
Miejsce: Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Kościuszki 19
Strona www: www.stamary.pl
Opis miejsca:

Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary - to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK - ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Program:

I DZIEŃ
1. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
2. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
3. Nowa „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
4. Podniesienie progów zatrudnienia obligujących pracodawców do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania i tworzenia zfśs – od dnia 1 stycznia 2017.
5. Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
6. Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem; dla kogo można będzie prowadzić akta osobowe w wersji elektronicznej?
7. Przeciwdziałanie mobbingowi. Czy pracodawca zobowiązany jest wdrożyć politykę antymobbingową? Najnowsze orzecznictwo SN.
8. Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu.
9. Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji psychoaktywnych? Regulacje prawne w tym zakresie.
10. Doświadczenia po 1,5 rocznym stosowaniu nowych przepisów o umowach terminowych:
a. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
b. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
c. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
d. umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
e. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
f. wypowiadanie umów na zastępstwo;
g. konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
h. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
i. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy.
11. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia, umowę o pracę:
a. dokumentowanie uchybień w pracy pracownika – orzecznictwo SN
b. konsultacja ze związkiem zawodowym – najnowsze orzecznictwo SN
c. rola kierownika komórki organizacyjnej i obowiązek jego współpracy z działem personalnym,
d. ochrona danych osobowych przy wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę – poglądy GIODO
12. Ochrona przed/po emerytalna od dnia 1 października 2017 r.

 

II DZIEŃ
13. Zakres informacji jakie pracodawca może żądać od pracownika. Co może być w aktach osobowych pracownika? Poglądy GIODO oraz MRPiPS.
14. Jak daleko może posunąć się pracodawca wprowadzając monitoring w miejscu pracy: kontrola stron internetowych i poczty elektronicznej, kontrole osobiste, kamery, gps, ochrona wizerunku pracownika. Zagrożenie naruszenia dóbr osobistych zatrudnionych.
15. Propozycja zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (wejście w życie 25 maja 2018 r.):
a) nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych pobieranych na etapie rekrutacji i zatrudnienia;
b) możliwości pobierania danych biometrycznych;
c) monitoring miejsca pracy,
d) nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
16. Konsekwencje wejścia w życie od dnia 1 października 2017 r., w stosunku do pracodawców prowadzących działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:
a) zakres przedmiotowy ustawy;
b) konieczność pobierania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
c) pozyskiwanie danych w oparciu o rozporządzenie MS z dnia 31 lipca 2017 r.
17. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
18. Udzielanie urlopu wypoczynkowego przy: przy pierwszej pracy, w równoważnym czasie pracy, w niepełnym zatrudnieniu.
19. Ostateczny terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Kto odpowiada za wykorzystanie urlopu przez pracownika?
20. Urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej.
21. Czy pracownik musi składać wniosek urlopowy? Treść wniosku.
22. Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyroki SN, stanowisko PIP.
23. Plan urlopów wypoczynkowych – tworzyć? a jeżeli tak to na jaki okres?
24. Odwołanie z urlopu. Czy pracownik w czasie urlopu ma być pod telefonem?
25. Korzystanie z urlopu na „żądanie” i termin jego wykorzystania – stanowisko PIP. Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie – orzecznictwo SN.
26. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroków SN.
27. Przepisy o badaniach profilaktycznych – od 1 kwietnia 2015 r. oraz pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych kierują samochodem, np. przedstawiciele handlowi
28. Przepisy o podróżach służbowych:
• świadczenia należne z tytułu podróży służbowej i ich dokumentowanie
• wysokość diet i innych świadczeń
• możliwość dzielenia diety
• „inne niezbędne wydatki” możliwe do zwrotu
• zwrot kosztów noclegu
• ryczałt za dojazdy lokalne
29. Czas pracy w podróży służbowej, zasady rozliczania podróży służbowych kierowców, podróż służbowa innych pracowników mobilnych.
30. Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (data wejścia w życie – 1 styczeń 2017 r.):
a. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
b. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
c. wykroczeniem ściganym prze PIP jest łamanie zasad wskazanych w lit. a) i b),
d. rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
e. prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego.

 

III DZIEŃ
31. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy:
• Kodeks pracy
• regulamin pracy i jego treść
• porozumienie w sprawie elastycznych rozwiązań
32. Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
33. Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy?
34. Czas pracy a:
• czas pobytu na terenie zakładu pracy
• czas podróży służbowej
• czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
• czas szkoleń.
35. Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy:
• pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
• pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
36. Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
37. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
38. Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia; odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
39. Pojęcie doby pracowniczej.
40. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:
• pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
• pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
41. Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
42. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy.
43. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
• dodatkowe wynagrodzenie
• czas wolny
44. Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
45. Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
46. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
47. Czy kierownicy mają nienormowany czas pracy?
48. Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
49. Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 130.00 netto zł./osobę (2 619.90 zł. brutto) do: 10-10-2017 godz. 16:00 150.00 zł./osobę
2 280.00 netto zł./osobę (2 804.40 zł. brutto) od: 11-10-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:
Od dnia 24 października 2017r. od godz. 14.00
Do dnia 27 października 2017r., wyjazd po obiedzie

Przy zgłoszeniu do 10 października RABAT w wysokości 150 złotych 

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 24.X, do obiadu w dniu wyjazdu 27.X)
- atrakcje podczas pobytu
- relaks w Centrum SPA : korzystanie z basenu, sauny, sala fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- parking dla gości hotelowych - gratis

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
  • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
  • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
  • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
  • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
  • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.