Temat:

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8575]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW, 06.12,18.12, 19.12

Termin: 06-12-2023
Godziny zajęć: 09:30 - 15:00
Prowadzący:
Tomasz Wojewoda

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

Małgorzata Świątek

Ekspert i specjalista w zakresie obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, doświadczony wykładowca, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w aparacie skarbowym, w tym na stanowiskach kierowniczych.

Ewa Sokołowska

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Conrad Comfort ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Josepha Conrada 29 A
Opis miejsca:

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING GRATIS.

Conrad Comfort to nowe miejsce na hotelowej mapie Krakowa. Obiekt docenią wszyscy ceniący spokój, komfort, przyjazną obsługę oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Dzięki wygodnej lokalizacji Conrad Comfort jest doskonałym miejscem pobytu zarówno dla Gości przyjeżdżających do Krakowa w interesach, turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Wstęp:

Terminy szkoleń:

06.12.2023 - Podatek CIT - prowadzi: Pan Tomasz Wojewoda
18.12.2023 - Podatek PIT - prowadzi: Pani Małgorzata Świątek
19.12.2023 - Podatek VAT – prowadzi: Pani Ewa Sokołowska

Program:

DZIEŃ 1:
06.12.2023 - Podatkowe zamknięcie roku 2023 - CIT - prowadzi Pan Tomasz Wojewoda

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Zasady rozliczania przychodów na przełomie lat podatkowych, określenie momentu powstania przychodu, zasady opodatkowania zaliczek itp.
 2. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, licencje, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 3. Korekty przychodów i kosztów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
 4. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2024 r., w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
 5. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2024 r.,  możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych.
 6. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT).
 7. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 8. Wygaśnięcie, od 1 stycznia 2024 r., czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.
 9. Terminy zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy, rozliczenia na przełomie lat podatkowych, zmiany od 1 stycznia 2023 r.
 10. Zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp., zmiany od 1 stycznia 2023 r.
 11. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 12. Definitywne zniesienie, od 1 stycznia 2023 r., możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 13. Zasady ujmowania i rozliczania kosztów uzyskania przychodów między innymi:

a)           Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.

b)          Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

c)      Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

d)      Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

e)      Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.

f)       Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

g)      Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.

h)          Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.

 

 1. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
 2. Ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

16.    Pozostałe zagadnienia.

17.    Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

DZIEŃ 2:
18.12.2023 - Podatkowe zamknięcie roku 2023 - PIT - prowadzi Pani Małgorzata Świątek
Aktualny program w opracowaniu

 

DZIEŃ 3:
19.12.2023 - Podatek VAT 2023 zmiany oraz wybrane zagadnienia w podatku VAT – prowadzi Pani Ewa Sokołowska

Omówienie zmian przepisów ustawy o VAT jakie weszły w życie w 2023 r. i ich praktycznego znaczenia dla przedsiębiorców. Podczas szkolenia omówimy również aktualne problemy w podatku VAT.Grupa VAT:

 

 1. 1.      Kto może stworzyć Grupę VAT?

-           siedziba; umowa; rejestracja;

            -           kryteria powiązań.

 

      2.   Rozliczenie podatku w ramach Grupy VAT:

            -           korzyści wynikające z funkcjonowania w Grupie VAT;

            -           nowy rodzaj ewidencji dla transakcji realizowanych w ramach Grupy VAT;

            -           ograniczenia w funkcjonowaniu Grupy VAT;

            -           główne zastrzeżenia związane z Grupą VAT;

 

Pakiet SLIM VAT III – zmiany w obrocie międzynarodowym:

 

 1. 3.      Kursy stosowane do faktur korygujących:

-          kurs właściwy dla korekt in plus i in minus;

-          zbiorcze faktury korygujące oraz faktury uproszczone;

-          jaki kurs stosować do korekt WNT oraz w imporcie usług;

-          czy zmiana dotyczy podatników, którzy stosują kurs właściwy dla podatku dochodowego ?

 

       4.   Odliczenie podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

-           likwidacja warunku posiadania faktury w terminie trzech miesięcy;
-           przepisy przejściowe – jak je stosować ?

 

5.       Korekta WDT:
-           termin ujęcia korekty WDT po otrzymaniu dokumentów – na czym polega uproszczenie?

 

Pakiet SLIM VAT III – zmiany w obrocie krajowym:

 

6.  Status małego podatnika – zmiana limitu:

     -           więcej faktur zakupowych ze szczególnym terminem odliczenia podatku.

 

7.  Mechanizm podzielonej płatności:

     -           większa funkcjonalność;

     -           przelewy w ramach Grupy VAT (GV).

 

8.  Proporcja i preproporcja:

            -           szacunkowa proporcja – kto i na jakich warunkach może skorzystać ?

            -           zwiększone limity i proporcja 100%;

            -           kiedy nie ma obowiązku rocznej korekty ?

            -           przepisy przejściowe

 

9.     Zmiany dotyczące sankcji VAT:

     -           zmodyfikowana wysokość sankcji;

     -           miarkowanie sankcji –jakie czynniki wpłynął na wysokość sankcji ?

     -           kiedy sankcja 100 %

 

Zmiany, które w 2023 r. wprowadził KSeF:

 

       10.    Faktury korygujące w KSeF:

            -           czy zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?

    

       11.   Faktury zaliczkowe w KSeF:

-           zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych;

-           jakie numery fakturpowinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa;

-           czy od otrzymanej zaliczki powstaje obowiązek podatkowy

 

 

Podatek VAT – bieżące zagadnienia:

 

      12.    Zakres opodatkowania - czyli jakie transakcje i kiedy są opodatkowane             podatkiem VAT:

-           kto jest podatnikiem podatku VAT ? (czy prowadząc działalność ZAWSZE działam jako podatnik VAT?);

-           jakie zdarzenia są opodatkowane podatkiem VAT;

-           transakcje neutralne dla VAT: co w sytuacji, kiedy od takiej transakcji zostanie naliczony podatek VAT - w szczególności - czy mogę go bezpiecznie odliczyć? (na przykładzie kar umownych, odszkodowań, umów powierzenia, składek członkowskich itd.);

-           nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług: czy i kiedy będzie opodatkowane?

-           prezenty małej wartości i próbki - jak kwalifikować konkretne zdarzenia i jak je opodatkowywać?

 

      13.      Obowiązek podatkowy:

-           zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego - kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają ?

-           dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego ? Czym się charakteryzują?

-           co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy? Jakie konsekwencje są z tym związane? Czy można ich uniknąć ?

-           najnowsze zmiany przepisów dotyczące obowiązku podatkowego: kiedy najwcześniej i najpóźniej mogę rozpoznać obowiązek podatkowy? Jakich transakcji nie dotyczą ograniczenia czasowe?

 

 

       14.    Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa

            -           co ma dokumentować faktura zaliczkowa;

            -           kiedy jej nie wystawiać;

            -           czy można wystawiać faktury zaliczkowe na 100%. Czy w takiej sytuacji mogę wystawić fakturę końcową "na zero" ?

    

       15.      Anulowanie faktury, a korekta do „zera”:

            -           kiedy możemy zastosować ?

            -           sankcje z tytułu bezpodstawnego zastosowania tych rozwiązań.

 

       16.      Refaktura:

 -          kiedy mogę ją wystawić i na czym to polega;

             -          obowiązek podatkowy a refaktura;

             -          stawka podatku VAT a refaktura;

             -          jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;

             -          jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.

 

       17.     Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów).

-           co to są transakcje kompleksowe;

-           podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;

-           jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;

-           według jakiej stawki je opodatkować;

-           co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;

-           odliczenie podatku od transakcji kompleksowych

 

        18.    Podatek naliczony:

             -          warunki prawidłowego odliczenia podatku VAT – weryfikowanie treści faktury;

             -          błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?

             -          inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT;

             -          mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji;

            -           termin odliczenia podatku;

             -           przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?

            -           czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić? - UWAGA NA RÓŻNICĘ: OBRÓT KRAJOWY A TRANSAKCJE ZAGRANICZNE;

-           z jakich faktur BEZWZGLĘDNIE NIE MOGĘ odliczyć podatku ?Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 650.00 netto zł./osobę (2 029.50 zł. brutto)
dwie i więcej 1 590.00 netto zł./osobę (1 955.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis,
 • lunch,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej

Uwaga: cena szkolenia nie obejmuje opłaty za noclegi.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.