Temat:

Praca cudzoziemców w Polsce - zmiana prawa od 1.01.2018r. - nowe zezwolenia na pracę oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa” - konsekwencje natury podatkowej i w zakresie zabezpieczenia społecznego [nr 5625]

Termin: 26-10-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Paweł Rybaczyk

doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych w obrębie podatków dochodowych i postępowań podatkowych; uczestniczył w opracowywaniu opinii prawnych i dokumentów procesowych, a także w opracowaniu i wdrażaniu u klientów szeregu procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatków CIT i PIT (m.in. procedury dotyczące: cen transferowych, podróży służbowych, używania samochodów w firmie, rozliczania wydatków na reklamę i reprezentację oraz procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności); praca zawodowa od 1995 r. (początkowo w Ministerstwie Finansów a przez ostatnie 12 lat w spółkach doradztwa podatkowego); obecnie partner w spółce doradztwa podatkowego; wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Wstęp:

Ustawa zmieniająca przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców została podpisana przez Prezydenta RP, a zasadnicze jej przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2018 r. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym konstruuje nowe zezwolenie na pracę sezonową i nowe oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także obowiązek wniesienia opłaty za wydanie tych dokumentów. Zmiany przepisów prawa są bardzo poważne i wymagają gruntownego omówienia. Nowa wiedza jest niezbędna wszystkim, którzy zajmują się kwestiami zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a szczególnie pracodawcom.  

Program:

I. Uwagi wstępne na temat dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

1. Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE, EOG i Szwajcarii.
2. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, a zasada ochrony rodzimego rynku pracy, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie: systemu zezwoleń i oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ze „Wschodu”.

II. Praca cudzoziemców w Polsce – wprowadzenie od 2018r. nowych zezwoleń na pracę sezonową i nowej procedury „uproszczonej”, czyli zatrudnianie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz zmiany dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów.

1. Przełomowe zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych:
a. Jak odróżnić pracę sezonową od prac innego rodzaju – definicja.
b. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową.
c. Pochodzenie cudzoziemców, a zezwolenia na pracę sezonową (obywatelstwo cudzoziemca).
d. Organ prowadzący postępowanie i procedura uzyskiwania zezwolenia.
e. Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia.
f. Treść zezwolenia.
g. Opłata za wydanie zezwolenia.
h. Terminy rozpatrzenia sprawy wydania zezwolenia – ile trzeba czekać ?
i. Okres ważności zezwolenia.
j. Zmiana zezwolenia.
k. Przedłużenie zezwolenia.
l. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia – co jest przedmiotem badania organów ?
m. Cofnięcie zezwolenia.
n. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.
o. Wymagania ustawowe dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym – treść umów i sposób ich zawierania.
p. Obowiązki informacyjne związane z realizacją zezwolenia na pracę sezonową.
q. Limity wydawania zezwoleń na pracę sezonową.
r. Tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym.

2. Przełomowe zmiany dotyczące stosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – zaostrzenie wymagań przy stosowaniu zatrudnienia w ramach „procedury oświadczeniowej” :
a. Pochodzenie cudzoziemców (obywatelstwo) i wykonywany zawód, a stosowanie procedury oświadczeniowej.
b. Rodzaj pracy możliwy do wykonywania w procedurze oświadczeniowej.
c. Elementy składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
d. Wygaszanie „starych oświadczeń”.
e. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
f. Organy właściwe w procedurze oświadczeniowej.
g. Warunki wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
h. Odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń i odwołanie od tej decyzji administracyjnej.
i. Obowiązki informowanie pracodawcy dotyczące podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca oraz uprawnienia informacyjne cudzoziemca.
j. Limity rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
s. Tworzenie rejestrów oświadczeń i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym.

3. Zmiany przepisów prawa dotyczące wydawania przez wojewodę zezwoleń na pracę.
a. Nowe sytuacje wymagające uzyskania zezwolenia na pacę.
b. Zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę.
c. Przesłanki dla: odmowy wydania zezwoleń na pracę, zmiany zezwoleń i cofnięcia zezwoleń.
d. Tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym.

4. Zasady na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – sygnalizacja najważniejszych kwestii.

a. Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
b. Kryteria: miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.
c. Zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (rezydenci) i ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenci) - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.
d. Znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego rezydentów i nierezydentów.
e. Certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.
f. Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej określone w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
g. Technika rozliczenia podatkowego umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło zawartych z cudzoziemcem – kiedy zaliczki na podatek, a kiedy podatek zryczałtowany ?
h. Podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce (PIT-11, IFT-1/R).
i. Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią.
j. Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie A1.
k. Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych.
l. Problematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS i NFZ i podstawy poboru podatku PIT, czyli co wchodzi do tej podstawy jako przychód podatkowy, a co nie (w tym kiedy należy uznać, że świadczenie nie stanowi przychodu cudzoziemca !!!), oraz wycena wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
m. Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – różnice i podobieństwa.
n. Zasady związane z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
o. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu stosowane w przypadku pracowników zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto)
dwie i więcej 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.