Temat:

Prawo pracy 2017/2018 – podsumowanie zmian z 2017r., nowe przepisy od 2018 r., przegląd praktycznego orzecznictwa i wykładni [nr 5319]

Termin: 27-11-2017 do 30-11-2017
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Opis:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i kierowników działów kadr i HR oraz wszystkich osób zajmujących się prawem pracy zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak również w urzędach, a takze innych instytucjach.

W ramach szkolenia omawiane będą najbardziej przydatne z praktycznego punktu widzenia kwestie prawa pracy, które w konkretnej sytuacji mogą budzić wątpliwości.

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom uzyskania i uzupełniania wiedzy z zakresu najnowszej wykładni (nie tylko dotyczącej nowowprowadzonych przepisów) oraz zapoznanie ich z najnowszym orzecznictwem sądów pracy. Warto bowiem pamiętać, że w prawie pracy ukształtowana przez lata linia orzecznictwa w danym temacie czasem ulega zmianie.

Czas szkolenia będzie więc poświęcony praktyce dotyczącej m.in.: limitowania umów na czas określony, poprawnego realizowania zasady ochrony pracowników przed wypowiedzeniem obowiązującej od 1 października br. oraz właściwego ustalania związku między przejściem pracownika na emeryturę, a jego prawem do odprawy emerytalnej.

Szeroka tematyka szkolenia obejmuje również m.in. zasady poprawnego korzystania z umów cywilnoprawnych (bez ich nadużywania i z poszanowaniem bhp pracujących, w tym zleceniobiorczyń w ciąży), dopuszczalne postanowienia, które można wprowadzić do Regulaminu pracy (a których wprowadzenie w świetle poprzedniego orzecznictwa nie wydawało się możliwe), zasady uzasadnionego doboru pracowników do zwolnienia oraz poprawnego wypełniania i wydawania pracownikom świadectw pracy (a byłym pracownikom sprostowanych świadectw pracy, w w razie potrzeby - odpisów świadectw pracy).

W ramach szkolenia, jego uczestnikom zostaną też przybliżone dalsze planowane zmiany w przepisach, które przyniosą im nowe obowiązki, na które już warto się przygotować. Dotyczy to planowanych zmian mających na celu ułatwienie pracownikom uzyskiwania świadectw pracy, nowych uprawnień dla niektórych rodziców, przepisów dotyczących prowadzenia akt osobowych w formie skanów i niszczenia dokumentacji w nich zawartej po upływie wymaganego okresu, ale przede wszystkim regulacji prawnych z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym także danych z monitoringu (nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Program:

I dzień

 1. Umowy o pracę na czas określony, w tym umowy na zastępstwo i umowy do wykonywania pracy sezonowej, z uwzględnieniem najnowszej wykładni i orzecznictwa sądowego,
 2. Orzecznictwo i wykładnia dotyczące limitowania umów na czas określony, w tym w przypadku poprawnego zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie równoległej umowy o pracę, skutki przekroczenia limitów,
 3. Obowiązujące od 1 czerwca br. doprecyzowanie wpływu przedłużenia się terminowej umowy o pracę do dnia porodu na limit umów na czas określony – zagadnienia praktyczne,
 4. Rozszerzenie ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników, także na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązujące od 1 października br. – oraz związane z tym kwestie praktyczne, w tym:
  - skutki niezgodnego z prawem zwolnienia pracownika w okresie ochrony przed wypowiedzeniem,
  wynikające z orzecznictwa sądów pracy oraz wykładni zasady nabywania prawa do odprawy emerytalnej oraz jej wypłaty,
 5. Szczególna ochrona pracy kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko od 1 maja br. - nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią, w tym:
  nowe regulacje dotyczące pracy ciężarnych przy monitorach ekranowych – zamiast skróconego czasu pracy – dodatkowe przerwy,
  nowe regulacje dotyczące prac, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów,
 6. Najnowsze, przydatne w praktyce orzecznictwo sądowe, przede wszystkim w kwestii:
 • poprawnego wskazywania w umowie o pracę przyczyny wypowiedzenia, w tym nowe wyroki dotyczące kryteriów doboru do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracodawcy, zwolnienia z powodu niezawinionego nieosiania wyników zamierzonych przez pracodawcę,
 • rozbieżności dotyczących tego, jak odległe w czasie może być zdarzenie, na które pracodawca powołuje się w wypowiedzeniu,
 • przypadków, w których należy udowodnić nie jedną, ale większość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu,
 • zwolnienia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (w tym m.in. z powodu nadmiernej krytyki pracodawcy i tzw. czynu ciągłego),
 • możliwości zakazania pracownikowi podejmowania dodatkowej pracy w ogóle albo wprowadzenia obowiązku informowania o podjęciu dodatkowego zatrudnienia,
 • braku obowiązku czytania e-maili od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego,
 • możliwości odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz kontaktowania się z pracodawcą w czasie urlopu,
 • zakłócania urlopu pracownika,
 • możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, w tym urlopu na żądanie (praktyczne podejście do tego problemu),
 • zasad korzystania przez pracownika z przerw w czasie pracy,
 • stosowania systemu zadaniowego czasu pracy,
 • braku możliwości zrzeczenia się przez pracownika niektórych uprawnień finansowych nie stanowiących wynagrodzenia za wykonaną pracę,
 1. Najnowsza wykładnia, w tym:
 • badania profilaktyczne pracowników prowadzących pojazdy dla celów służbowych – zgodnie z zaleceniami instytutu medycyny pracy im. Nofera,
 • nowe przepisy dotyczące kierowania na badania profilaktyczne oraz pozyskiwania orzeczeń o zdolności do pracy, które będą obowiązywać od 25 maja 2018 r.,
  • tzw. urlopy okolicznościowe w związku ze m.in. ze ślubem pracownika i dziecka pracownika – zgodnie z interpretacją PIP,
  • ostrzeżenia ZUS przed nieprawidłowym outsourcingiem, wpływu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na ważność zawartej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji,
  • przydatne orzecznictwo międzynarodowe (monitoring komputera, symbole m.in. religijne w miejscu pracy),
 1. Szczególne regulacje dotyczące korzystania z pracy osób pozbawionych wolności – nowe przepisy ustawowe od 1 kwietnia br. oraz nowe przepisy wykonawcze, zasady zwrotu kosztów odpłatnego korzystania z pracy więźniów – nowy ryczał za wynagrodzenia skazanych – 35% od 1 czerwca br., zasady występowania po ryczałt i inną pomoc – krok po kroku,
 2. Korzystanie z pracy tymczasowej z uwzględnieniem obowiązujących od 1 czerwca br. zasad korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób, z którymi agencja pracy tymczasowej zawarła umowę cywilnoprawną, kontrole PIP i więcej oraz wyższe mandaty dla pracodawców użytkowników,
 3. Nowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców – od 1 stycznia 2018 r., nowe rozporządzenia,

 

II dzień

 1. Wykładania dotycząca wybranych zagadnień z zakresu korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz ojcowskiego, w tym:
 • możliwość dzielenia się uprawnieniem do urlopu rodzicielskiego przez pracowników – rodziców,
 • możliwość wcześniejszej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego (za zgodą pracodawcy i bez takiej zgody),
 • zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat,
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który takiego urlopu udzielił – skutki dla pracodawcy i pracownika,
 • korzystanie z urlopu rodzicielskiego z przerwą albo z przerwami, skutki korzystania z tego uprawnienia w przypadku późniejszego korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zasady korzystania z urlopu ojcowskiego oraz dni wolnych z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasady przerywania urlopu rodzicielskiego albo ojcowskiego na okres hospitalizacji dziecka,
 1. Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie możliwości wykonywania pracy w formie telepracy i szczególnych uprawnień pracowników – rodziców dzieci m.in. niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Za życiem”,
 2. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży i pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich (w tym także z urlopu wychowawczego) oraz:
 • planowane zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia takich pracowników (zwiększenie ochrony dla pracowników – innych członków najbliższej rodziny),
 • planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,
 1. Zasady wydawania świadectw pracy w tym:
  • świadectwo „zbiorcze”, a świadectwo „cząstkowe” – możliwość złożenia wniosku o świadectwo „cząstkowe” w postaci elektronicznej,
  • termin na wydanie świadectwa „cząstkowego”,
  • zasady wypełniania świadectwa pracy po nowelizacji z 1 czerwca br., – opinie odnośnie możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy oraz opracowania „własnego” wzoru świadectwa,
  • zasady zamieszczania w świadectwie pracy informacji o korzystaniu przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
  • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
  • zasady wydawania świadectwa pracy w wyniku jego sprostowania – pomocne orzecznictwo sądowe dotyczące możliwości prostowania świadectwa pracy po terminie i z inicjatywy pracodawcy,
  • obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
  • obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
  • obowiązujące od 1 czerwca br. - zasady i terminy wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody przesądowej,
  • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
  • dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy zmian w przepisach dotyczących świadectw pracy, mających na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym: wprowadzenia wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy oraz mandatów za niewydanie świadectwa pracy w terminie,

III dzień

 1. Stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej wobec przyjmujących zlecenie lub pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu zgodnie z najnowszą wykładnią oraz kontrole PIP w tym zakresie, w szczególności:
  - możliwość otrzymania mandatu „za recydywę” od 1 czerwca br.,
  - planowana możliwość zapłacenia mandatu kartą płatniczą,
 2. Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawna – zgodnie z wykładnią PIP (w tym lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy) oraz najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym problematyki podporządkowania pracowniczego pracodawcy,
 3. Stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z wykładnią PIP, w tym problematyka zapewnienia bhp ciężarnym wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
 4. Najnowsze orzecznictwo i wykładnia dotycząca dyskryminacji oraz mobbingu, a także:
  • planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy,
  zasady sporządzania strategii antymobbingowej zgodnie z poglądami PIP,
 5. Wejście w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konsekwencje prawne dla osób przetwarzających dane pracowników i ich rodzin, byłych pracowników oraz kandydatów do pracy, w tym:
  - konieczność praktycznego przygotowania się do nowych obowiązków, zalecenia i pomocne opinie GIODO, testy kontroli gotowości wg GIODO (17 obszarów),
  - nowa ustawa o ochronie danych osobowych,
  - planowane zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od dnia od 25 maja 2018 r. – w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, w tym danych biometrycznych, monitorowania miejsca pracy,
  - planowana od 1 stycznia 2019 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę, nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników, których wynagrodzenia nie są obecnie wypłacane na konta bankowe,
 6. Projekt nowelizacji - od 1 stycznia 2019 r. - przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej w wersji z 4 października br., w szczególności:
  - skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników i wydłużenie okresu przechowywania m.in. karty ewidencji czasu pracy,
  - zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
  - zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi), -
  - nowe obowiązki informacyjne (w tym dokumenty, które będą wydawane wraz ze świadectwem pracy),
  - raport informacyjny – nowy dokument ubezpieczeniowy oraz oświadczenie o zamiarze składania raportów informacyjnych (zasady odwoływania takiego oświadczenia),
  - zasady przechowywania akt osobowych pracowników będących w tzw. okresie przejściowym,
 7. Dyskusja i zakończenie. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 130.00 netto zł./osobę (2 619.90 zł. brutto) do: 14-11-2017 godz. 16:00 120.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 15-11-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 listopada 2017r. od godz. 14.00
Do dnia 29 listopada 2017r., wyjazd po obiedzie

Przy zgłoszeniu do 14 listopada RABAT w wysokości 120 złotych 

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( 3 wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 26.11, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 29.11)
- atrakcje podczas pobytu
- relaks w Centrum Tropicana: bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- bezpłatny wstęp do klubu nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.