Temat:

KADRY 2023, CZYLI OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA PRACOWNIKA - PO ZMIANACH PRZEPISÓW W KODEKSIE PRACY [nr 8407]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI, potwierdzone

Termin: 26-11-2023 do 29-11-2023
Prowadzący:
Paweł Ziółkowski

- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik  firmy SYSTEM.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle

swoje malownicze położenie zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego

poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Wstęp:

UWAGA
- możliwy udział w wybranym module szkoleniowym
- możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania

Program:

Dzień 1:

Prawo pracy i zarządzanie personelem

 1. Podstawowe zasady prawa pracy
  • prawo do podjęcia pracy
  • swoboda nawiązywania stosunków pracy
  • prawo do wolności pracy (w tym prawo do zerwania stosunku pracy)
  • obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika
  • zakaz dyskryminacji
  • prawo do godziwego wynagrodzenia
  • ochrona uprawnień pracowniczych
  • prawo tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych;
  • prawo do partycypacji w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących osobiście pracowników
  • zasada działania na korzyść pracownika
  • zasada ryzyka pracodawcy
  • zasada równego traktowania

 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • obowiązek równego traktowania
  • zakaz dyskryminacji
  • rodzaje dyskryminacji
  • molestowanie seksualne jako szczególna forma dyskryminacji
  • równe traktowanie a sprawiedliwe traktowanie
  • mobbing
  • przykłady dyskryminacji i mobbingu
  • różnicowanie wynagrodzeń
  • różnicowanie innych praw i obowiązków
  • nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją
  • zwalczanie dyskryminacji i mobbingu

 3. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
  • uprawnienia kontrolne pracodawcy
  • możliwość monitorowania poczty i stron internetowych
  • kontrola dokonywana przez PIP
  • kontrola dokonywana przez związki zawodowe
  • kontrola dokonywana przez sąd

 4. Obowiązki pracownika
  • sumienne wykonywanie pracy
  • stosowanie się do poleceń pracodawcy
  • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy
  • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku
  • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
  • dbanie o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
  • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
  • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

 5. Obowiązki pracodawcy
  • zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami
  • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy
  • organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie
  • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia
  • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy
  • zaspokajanie miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników
  • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
  • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników
  • przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem
  • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

 6. Kwalifikacje zawodowe pracowników
  • nauka z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy i urlop szkoleniowy
  • świadczenia dodatkowe
  • szkolenia a podatek i składki ZUS
  • umowa z pracownikiem
  • lojalka i skutki jej naruszenia
  • nauka bez inicjatywy i zgody pracodawcy

 7. Prawo pracy, a efektywne zarządzanie zespołe
 8. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

 

Dzień 2:

Zatrudnianie obywateli Ukrainy i umowy cywilnoprawne

 1. Legalizacja pobytu
  • Osoby, które przyjechały przed 24 lutego 2022 r.
  • Osoby, które przyjechały od 24 lutego 2022 r.
  • Rejestr Ukraińców
  • Jednorazowe zezwolenie na pobyt

 2. Legalizacja zatrudnienia
  • Zezwolenia na pracę
  • Zezwolenia jednolite
  • Zatrudnianie na oświadczenie (nowe zasady 2022 r.)
  • Zwolnienia od zezwolenia
  • Zgłaszanie zatrudnienia obywateli Ukrainy – nowe rozwiązanie w specustawie
  • NIP/PESEL – nowe zasady dotyczące obywateli Ukrainy

 3. Zawieranie umów cywilnoprawnych
  • Forma, język i waluta umowy
  • Czy rachunek musi być podpisany
  • Czy konieczny jest protokół odbioru

 4. Umowa zlecenia
  • Umowa zlecenia a umowa o pracę
  • Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy
  • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia
  • Minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia

 5. Umowa o dzieło
  • Dzieło a zlecenie
  • Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło
  • Bezpieczne zawieranie umów zlecenia
  • Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS
  • Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń

 6. Kontrakt menedżerski
  • Cechy charakterystyczne umów o zarządzanie
  • Czy menedżer może być pracownikiem

 7. Członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz prokurenci
  • Możliwość zatrudnienia w ramach stosunku pracy
  • Kontrakt menedżerski
  • Powołanie

 8. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
  • Minimalne wynagrodzenie ze zlecenia
  • Składki ZUS – czy wszystkie zlecenia będą oskładkowane?
  • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 9. Umowa zlecenia a PPK
 10. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

 

Dzień 3:

Kadry 2023

 1. Kontrola trzeźwości
  • Stan obecny
   • Brak możliwości zmuszenia do przeprowadzenia badania
   • Konieczność wzywania właściwych służb
  • Projekt zmian
    • Zasady sprawdzania trzeźwości pracowników
    • Alkomat i badanie krwi
    • Badanie na obecność innych substancji
    • Badanie osób nie będących pracownikami

 2. Praca zdalna
   
  • Wprowadzenie pracy zdalnej
  • Określanie zasad pracy zdalnej
  • Rodzaje pracy zdalnej
  • Miejsce wykonywania pracy zdalnej
  • Obowiązki pracodawcy
  • Procedury związane z pracą zdalną
  • Kontrola pracy zdalnej

   

 3. Zmiany w prawie pracy
  • Umowy na okres próbny
  • Zakres umowy o pracę
  • Konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia przy umowach na czas określony
  • Wniosek o zmianę umowy na czas nieoznaczony
  • Dwa dni wolnego z powodu siły wyższej lub w celu załatwienia spraw rodzinnych
  • Urlopy opiekuńcze

 4. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 3 180.00 netto zł./osobę (3 911.40 zł. brutto)
dwie i więcej 3 080.00 netto zł./osobę (3 788.40 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 listopada 2023 r. od godz. 15.00
Do dnia 29 lisopada 2023 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x przerwa kawowa)

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

 

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

 

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.