Temat:

WYNAGRODZENIA 2024 - ZMIANY I NOWOŚCI - KOMPENDIUM I WARSZTAT NA KAZUSACH [nr 8604]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

Termin: 17-01-2024 do 19-01-2024
Prowadzący:
Anna Stokłosa

– radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec i audytor kadrowo – płacowy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle

swoje malownicze położenie zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego

poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

MODUŁ I POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ, ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ - WARSZTAT NA KAZUSACH
1.    Potrącenia a RODO – czy komornik może żądać od pracodawcy podania m.in. imion rodziców, numerów rachunków bankowych
2.    Dokumentacja potrąceń
a)    czy dokumentacja potrąceń powinna być przechowywana w aktach osobowych
b)    okres przechowywania dokumentacji dotyczącej zajęcia
3.    Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń
a)    na etapie przyjmowania do pracy
b)    na etapie zatrudniania
c)    na etapie rozwiązania
d)    w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych
e)    w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną
f)    zakres obligatoryjnej informacji udzielanej organom egzekucyjnym (w tym: formułowanie informacji nt. zestawienia składników wynagrodzenia)
g)    termin i adresat przekazywanych zajętych kwot
4.    Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
a)    kilka wypłat w ciągu miesiąca
b)    składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe jak jeden miesiąc
c)    potrącenia obligatoryjne
- kategorie i kolejność
- podstawa dokonania potrąceń
- granice potrąceń (pojedyncze potrącenie i zbieg potrąceń)
- kwota wolna (m.in. w przypadkach szczególnych, tj.  na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie, dla pracowników objętych „zerowym PIT”, dla uczestników PPK)
d)    potrącenia dobrowolne
- zgoda pracownika – wzór
- najczęstsze dobrowolne potrącenia (składki na zz, składki na pkzp, ubezpieczenie na życie)
- granice potrąceń i kwota wolna
e)    świadczenia wypłacane po rozwiązaniu stosunku pracy a potrącenia
f)    świadczenia rozliczane po śmierci pracownika a potrącenia
5.    Potrącenia ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych należnych pracownikowi
a)    świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dopłaty na karnety sportowe, dofinansowanie posiłków
b)    zaliczka na podróż służbową, dieta, koszty podróży służbowych
c)    potrącenia ze świadczeń z ZFŚS
d)    potrącenia z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
e)    odprawa (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
f)    świadczenie urlopowe
6.    Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
a)    granice potrąceń – wyliczenie kwoty wolnej
b)    wzór oświadczenia zleceniobiorcy
c)    świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
d)    samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
7.    Potrącenia z zasiłków
a)    granice potrąceń i kwota wolna
b)    etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
c)    zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
d)    wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w jednym miesiącu a potrącenie
8. Konsekwencje nieprawidłowego dokonywania potrąceń: kary dla pracodawcy naruszającego przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego

 

MODUŁ II: WSKAŹNIKI I STAWKI PŁACOWE W 2024 r. PO ZMIANIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ OD 01.01.2024 r. oraz 01.07.2024 r.
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników w 2024 roku i jego wpływ na wysokość świadczeń
a) dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej 2024
b) wynagrodzenie za przestój 2024
c) odprawa pieniężna dla pracownika 2024
d) odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania lub rozwiązania stosunku pracy z powodu stosowania mobbingu w 2024 roku
e) kwota wolna od potrąceń
2. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnego – technika wyrównania
3. Współczynnik urlopowy
4. Dieta za podróż służbową

 

MODUŁ III ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I WYNAGRODZENIE ZA ZWOLNIENIA Z PRACY (SIŁA WYŻSZA, URLOP OPIEKUŃCZY) – WARSZTAT PŁACOWY

 

MODUŁ IV PODSTAWA WYMIARU – OD A DO Z

1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej

2.  Podstawa wymiar zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego

3. Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego

 

MODUŁ V ZALICZKA PDOF NA LP w 2024 r.
1.    Oświadczenia i wnioski podatnika a ustalenie wysokości wynagrodzenia
2.    Checklista oświadczeń i wniosków pracownika wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek ubezpieczeniowy

3. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

4. Kwota zmniejszająca zaliczkę PDOF

a)    podwójna kwota zmniejszająca zaliczkę PDOF - warunki
b)    możliwość złożenia oświadczenia o zastosowanie „ulgi podatkowej” do 3 płatników równocześnie a
5. KUP
a) podstawowe
b) podwyższone
c) honorarium z 50% KUP na LP pracownika w oparciu o interpretację ogólną MP
d) wniosek o niestosowanie pracowniczych KUP
e) praca zdalna a podwyższone KUP
f) zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego transportu a KUP pracownika
g) LP po ustaniu zatrudnienia a LP
h) KUP w najnowszych interpretacjach i wyjaśnieniach
6. PIT 0
a) ulga dla młodych
b) ulga dla rodzica 4+
c) ulga dla silversa
d) ulga na powrót
7. Świadczenia socjalne a podatek PIT

8. Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego
9. Świadczenia zwolnione z PDOF – kompletna checklista na 2024 r, limity w 2024 r.

10. Samochód służbowy na cele prywatne (zmiana od 01.01.2022 r.) oraz samochód prywatny używany na cele służbowe
11. Praca zdalna – koszty, ekwiwalent, ryczałt – zasady ustalenia, opodatkowanie
Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika
12. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
13. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
14. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich przechowywania?)

 

MODUŁ VI WYNAGRODZENIA, ODPRAWY, ODSZKODOWANIA NA LP – TECHNIKA WYLICZEŃ (WARSZTAT)
1.    Wynagrodzenie wynikającego z osobistego zaszeregowania a wynagrodzenie normalne – wyliczenie wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (m.in. kumulacja dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych w niedzielę, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w „czarnej dziurze”
2.    Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w porze nocnej – zasady ustalenia wysokości
3.    Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
a)    Składniki wchodzące do podstawy urlopowej / ekwiwalentowej
b)    Zmiana wymiaru etatu lub warunków płacowych a podstawa
4.    Wynagrodzenie przestojowe
5.    Zwolnienie z powodu działania siły wyższej – metoda wyliczenia wynagrodzenia
6.    Zwolnienie z pracy, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie – checklista
7.    Zwolnienia z pracy, za które pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku
8.    Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna, wynikająca ze zwolnień grupowych
9.    Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji
10.    Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, za brak terminowego wydania świadectwa pracy


MODU
Ł VII WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO NA LP W 2024 R.
1.    Kwota zmniejszająca podatek w wyliczeniu zaliczki PDOF
2.    Zaniechanie poboru zaliczki na wniosek zleceniobiorcy
3.    Składki ZUS
4.    Świadczenia na rzecz zleceniobiorcy zwolnione od podatku oraz niestanowiące podstawy wymiaru składek
5.    Ryczałtowe umowy zlecenia
6.    LP zleceniobiorcy będącego cudzoziemcem
7.    PIT-2 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 590.00 netto zł./osobę (3 185.70 zł. brutto)
dwie i więcej 2 490.00 netto zł./osobę (3 062.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 17 stycznia 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 19 stycznia 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

  • zajęcia dydaktyczne (2 wykłady + konsultacje),
  • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
  • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych,
  • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x przerwa kawowa)

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
  • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
  • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
  • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
  • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
  • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.