Temat:

Ochrona danych osobowych - kompleksowe warsztaty dla ADO, ABI (inspektorów), ASI.
Wypełnianie funkcji inspektora w aspekcie RODO.
Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku ? [nr 5313]

Termin: 27-11-2017 do 29-11-2017
Prowadzący:
Rafał Andrzejewski

prawnik, audytor, trener. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w wiodących kancelariach prawnych, podmiotach gospodarczych, uczelniach, jednostkach sektora administracji publicznej, placówkach oświatowych i medycznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, które przekłada na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Wstęp:

Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji ( po zmianach Inspektorze Danych). Warsztaty pozwolą uczestnikom samodzielnie przeprowadzić sprawdzenie (kontrolę wewnętrzną) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w aspekcie prawnym  oraz opracować w tym zakresie sprawozdanie dla administratora danych. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z nowym obowiązkiem ABI-ego dotyczącym zapewnienia zapoznania osób przetwarzających danych osobowych z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenia). Znaczną część zajęć poświęcona zostanie  zagadnieniom dotyczących ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (GDPR). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski zatwierdził Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwanym potocznie General Data Protection Regulation (GDPR). Z powodu dużych i kosztowych zmian Parlament dał Państwom Członkowskim ponad 2-letni okres dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Niniejsze szkolenie jedyne na rynku ma na celu przekazanie Państwu zrozumienia zmian w prawie oraz wskazanie jak rozpocząć dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych uregulowań prawnych.

Opis:

Główne zalety naszego szkolenia:

 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI ( INSPEKTORA po zmianach) w ciągu dwóch  intensywnych dni szkoleń,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych– zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener sprawuje funkcję ABI u klientów                   z różnych branż. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • warsztaty – nasz kurs to nie wykład, a interaktywne szkolenie. Podczas kursu kilkukrotnie będziesz mieć okazję samodzielnie zweryfikować zdobytą wiedzę z praktyką np. tworząc Jawny Rejestr Zbiorów, szkic Polityki Bezpieczeństwa, czy planu sprawdzeń,
 • certyfikat – po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy.,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.
Program:

DZIEŃ I 

I. WPROWADZENIE

1. Czym są dane osobowe
2. Co to jest zbiór danych osobowych?
3. Różnica między danymi zwykłymi a danymi wrażliwymi,
4. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
5. Podział obowiązków – ADO,ABI,ASI.


II. POZYCJA PRAWNA ABI W ORGANIZACJI

(Wymagania formalne stawiane ABI. Plusy i minusy powołania ABI. Obowiązki i uprawnienia ABI. Porównanie instytucji ABI i IOD (Inspektor Ochrony Danych)
1. Wymagania formalne oraz usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
2. Bezpośrednia podległość kierownictwu przedsiębiorstwa oraz współpraca z innymi osobami
3. Zakres zadań ABI (prawo, a praktyka)
4. Rozwiązywanie sporów kompetencyjnych oraz innych problemów stojących przed ABI – ćwiczenie (studium przypadku)
5. Inspektor ochrony danych (IOD) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR) – uwagi ogólne

III. USYTUOWANIE ABI W ORGANIZACJI W KONTEKŚCIE NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH

1. Kto może pełnić funkcję ABI. Prawnik czy informatyk a może zupełnie kto inny?
2. Czy ASI może być ABI?
3. ABI w hierarchii organizacji. Pierwsze problemy po wejściu w życie zmienionych przepisów. (komu i na jakich zasadach podlegać będzie ABI w ramach organizacji)
IV. ALTERNATYWA: POWOŁANIE INNEJ FUNKCJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH NP. PEŁNOMOCNIKA LUB KOORDYNATORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Warsztaty- jak należy powołać i wskazać zakres obowiązków koordynatora ds. ochrony danych osobowych

V. ABI, ZASTĘPCA ABI A OSOBA NIE WPISANA DO REJESTRU
1. Czy administrator danych, który nie powołał ABI przeprowadza sprawdzenie czy audytuje? Jakie przepisy mają zastosowanie?
2. Jak powołać zastępcę ABI-ego.

VI. OBOWIĄZKI DLA ADO, KTÓRE NIE POWOŁAŁ ABI-ego

VII. POWOŁANIE ABI IMPLIKUJĄCE OGRANICZENIE W ZGŁASZANIU ZBIORÓW DO GIODO


VIII. ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
1. Ocena legalności przetwarzania danych osobowych klientów i pracowników. (Kiedy należy pytać o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a kiedy takiej zgody unikać? W jaki sposób ewidencjonować zebrane zgody i sprzeciwy? Jak należy wypełnić obowiązek informacyjny?)
Warsztat: opracowanie przykładowego obowiązku informacyjnego.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. (Kiedy należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Udział ABI i jego rola w negocjacjach – na co zwracać uwagę. Czy różni się powierzenie od udostępnienia danych osobowych?
3. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych

IX. ZADANIA ABI-ego NA GRUNCIE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY
1. Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych i dokumentacją – jak to robić?
2. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych – szkolenie, czy inne formy? Jeśli tak, to jak i kogo szkolić? Przykładowe testy do szkoleń
3. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.
4. Prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych (sprawdzeń). Plan sprawdzeń, jak go przygotować i na co zwrócić uwagę?
5. Raportowanie o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO (zasady przygotowania sprawozdań)
6. Przygotowanie odpowiedzi na pismo GIODO
Warsztat: tworzenie wewnętrznego rejestru
Warsztat: przygotowywanie wzoru kwartalnego/rocznego planu audytów.
Przygotowywanie sprawozdania z przeprowadzanego audytu
Warsztat: ustalenie zakresu obowiązków ABI.
X. REALIZACJA OBOWIAZKÓW ABI-ego
1. Sprawdzenia (Audyty) procesorów. Co i jak sprawdzać?
2. Pierwszy plan- od kiedy?
3. Wewnętrzne dokumentowanie przez ABI jego zaleceń – wskazywanie ryzyka prawnego, czy decyzja ABI jest ostateczna?
4. Co tak naprawdę ABI wie o organizacji? Czy powinien zostać dopuszczony do wszystkich tajemnic?
5. Zróżnicowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zależności od branży.
6. Współpraca z ASI

XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY. PROBLEMY Z PRZYGOTOWANIEM KLAUZUL OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH OKREŚLONYCH W ART. 24 I 25 UODO

XII. UMOWY POWIERZENIA A PRAWO DO KONTROLI PROCESORA TERAZ I W RODO

XIII. JAK SKUTECZNIE ZABEZPIECZAĆ DANE OSOBOWE W ZBIORACH NIEINFORMATYCZNYCH?:
1. Polityka haseł
2. Polityka czystego biurka
3. Procedura zarządzania kluczami
4. Zasady dostępu do pomieszczeń
5. Komputery przenośne i "praca na odległość"
6. Komputerowe nośniki informacji
7. Kopie bezpieczeństwa
8. Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem,
9. Zabezpieczenia kryptograficzne,
10. Procedury reagowania na incydenty

I. PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA (UCZESTNICY OTRZYMAJĄ WZORCOWĄ DOKUMENTACJĘ). (JAK JĄ SPORZĄDZIĆ I NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. WYMOGI USTAWY A PRAKTYKA KORPORACYJNA – CZY DA SIĘ TO POGODZIĆ?)
Warsztat: Obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji
II. ROLA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W KONTAKTACH Z GIODO.
a. Jak przygotować się do kontroli GIODO?
b. Jak prowadzić korespondencję z GIODO.
Warsztat: symulacja poszczególnych etapów.

III. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym
2. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
3. Poziomy bezpieczeństwa


IV. PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW
1. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika.
2. Czy pracodawca musi dopełnić obowiązku informacyjnego względem pracownika? Czy zbiory kadrowe należy rejestrować?
3. Jakie dane może posiadać pracodawca? Wykorzystywanie zaawansowanych systemów do ewidencjonowania pracy, identyfikatory służbowe, książki adresowe ze zdjęciami, witryny intranetowe.
4. W jakiej formie pracodawca może przetwarzać dane? Czy pracodawca może kserować dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, aktu urodzenia dziecka, itd.) pracowników?
5. Ochrona wizerunku pracownika w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Zdjęcia na identyfikatorach
7. Pracodawca użytkownik – prawa i obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych.
8. Wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy
9. Komu i na jakich zasadach wolno udostępnić dane osobowe pracownika?
10. Postępowanie z wnioskami Policji, Prokuratury, urzędów, banków, rodziny o udostępnienie danych osobowych.
11. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS).
12. Dane osobowe a ZFŚS,czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
13. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników- najnowsze wytyczne GIODO,
14. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych realizujących świadczenia dodatkowe (prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe – powierzenie czy udostępnienie danych osobowych).
15. Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunkowego dłużnika?


II DZIEŃ


I. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować?
2. Bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia do krajowych porządków prawnych,
3. Nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym,
4. Nowe instytucje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Notyfikacja incydentów do GIODO. Prywatność w ustawieniach domyślnych. Nowe formy certyfikacji i oceny zgodności.
5. Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
6. Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
7. Obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu,
8. Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design
9. Obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu
Warsztaty- prawidłowa treść obowiązku informacyjnego,
10. Współ-administratorzy czyli wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów,
11. Nowe kompetencje GIODO w GDPR, w tym w szczególności możliwość nakładania kar finansowych


II. DATA PROTECTION OFICER (DPO) CZYLI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO ZMIANACH
1. Status prawny inspektora ochrony danych
1. Fakultatywność oraz obligatoryjność powołania Inspektora (DPO)
2. Powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych
3. Nowe zadania inspektora ochrony danych
4. Profilowanie
5. Współpraca w sprawach ochrony danych osobowych

III. OMÓWIENIA ZADAŃ INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH
1) Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
4) współpraca z organem nadzorczym
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności
IV. KTO MOŻE A KTO MUSI WYZNACZYĆ INSPEKTORA?
V. FORMY ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE DO PEŁNIANIA FUNKCJI WEDŁUG RODO
VI. POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA
VII. SANKJE WEDŁUG RODO
VIII. REKAPITULACJA I KONSULTACJE PRAWNE

Korzyści:

Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń, sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI-ego i wielu innych.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 700.00 netto zł./osobę (2 091.00 zł. brutto)
dwie i więcej 1 600.00 netto zł./osobę (1 968.00 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 listopada 2017r. od godz. 14.00
Do dnia 28 listopada 2017r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- 2 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 26.11, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 28.11)
- relaks w Centrum Tropicana: bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- bezpłatny wstęp do klubu nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.