Temat:

PRAWO PRACY 2024 – AKTUALNE PROBLEMY PO OSTATNICH ZMIANACH [#8894]

3 dniowe szkolenie wyjazdowe, WISŁA Hotel GOŁĘBIEWSKI

Termin: 24-09-2024 do 27-09-2024
Prowadzący:
Mariusz Nowak

- ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle

swoje malownicze położenie zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego

poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Wstęp:

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi projekt ustawy o ochronie sygnalistów wdrażający w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Szybkie wdrożenie projektu ma dla Rządu i Sejmu charakter priorytetowy, choćby z uwagi na fakt, że aktualnie Polska już jest zobligowana do uiszczania kar w wymiarze przewyższającym 13.000 Euro dziennie za, ponad dwuletnie,opóźnienie w uchwaleniu ustawy wdrażającej ww. dyrektywę. Ta okoliczność powoduje, że należy oczekiwać szybkiego zakończenia prac ustawodawczych, co spowoduje konieczność wdrożenia przez pracodawców rozwiązań przewidzianych w ustawie o ochronie sygnalistów. Przepisy o ustawy znajdą zastosowanie do każdego podmiotu prawnego, prywatnego, jak i publicznego, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Ponadto ustawa będzie miała zastosowanie do podmiotów prawnych wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937, z pominięciem progu 50 osób wykonujących pracę zarobkową.  Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiona powyższa problematyka wraz przedstawieniem najważniejszych skutków powyższych zmian dla pracodawców, praktycznych rozwiązań oraz koniecznych działań.

Rada Ministrów przyjęła (16 kwietnia 2024 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący ochrony przed tzw. substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn. Podczas szkolenia zostaną omówione przygotowywane zmiany K.p.

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023. może mieć wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe następstwa prawne wyroku w tym obszarze

W 2023 r. nastąpiły dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja dostosowująca polskie przepisy prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158). Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz praktycznym ich stosowaniem. Ponieważ jedną ze zmian jest obowiązek uzasadniania wypowiedzenia  umowy na czas określony w czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z orzecznictwem sądowym dotyczącym przyczyn uzasadniających wypowiedzenie w przypadku umów na czas nie określony, które w nowej sytuacji prawnej znajdą swoje odpowiednie zastosowanie. Każdy uczestników otrzyma w formie edytowalnej projekty dokumentów związanych z praktyczną realizacją obowiązków wypływających ze znowelizowanych przepisów - m.in. wzór informacji o warunkach zatrudnienia z odwołaniem się do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi typami wykroczeń przeciwko prawom pracownika wprowadzanymi do Kodeksu pracy oraz najważniejszymi orzeczeniami sądowymi w 2023 r. w obszarze prawa pracy.

Opis:

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Program:

MODUŁ I:

1.Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.

 • Jak się przygotować do nadchodzącej ustawy
 • Obowiązki pracodawcy przewidziane w projekcie ( m.in. obowiązek przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa, ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, obowiązek przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników procedury zgłoszeń wewnętrznych, ustanowienie osoby, jednostki organizacyjnej lub podmiotu zewnętrznego do przyjmowania zgłoszeń, wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej do podejmowania działań następczych, utworzenie kanałów zgłoszeń,  prowadzenia działań następczych, ochrona danych osobowych sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, utworzenie i prowadzenie rejestru zgłoszeń)

2.Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 • Co zmienia się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych
  w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców obniżające koszty w oparciu o przepisy rozporządzenia
 • Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady

3.Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.

 • Czy i jak Wyrok wpłynie na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy za pracę przekraczającą wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę?
 • Stanowisko PIP dotyczące skutków wyroku TSUE w sprawie C-660/20 z dnia 15.12.2023 r. oraz możliwych działań inspektorów pracy w związku z jego wydaniem.

4.Dni wolne za oddanie krwi - Stanowisko Narodowego  Centrum Krwi

5.Nowelizacja art. 222 K.p.

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY Z 26.04.2023

6.Zmiany dotyczące umów na okres próbny.

7.Ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem.

8.Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.

9.Nowe klauzule w umowach na okres próbny.

10.Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

 • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?

 • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?

 • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?

11.Przepisy o kontroli trzeźwości po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości prowadzonej przez pracodawcę - skutki odmowy

 • Problematyka ochrony danych osobowych przy kontroli trzeźwości - uwaga!!!  tu grożą kary !!!

12.Przepisy o pracy zdalnej po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

 
MODUŁ II:

1.Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony

2.Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony/nieokreślony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego - przegląd najważniejszych orzeczeń

3.Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy

4.Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy

5.Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .

6.Zwolnienie z powodu "siły wyższej"

7.Uprawnienie pracowników -  wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?

8.Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów dotyczy? Jakie są jej zasady?

9.Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.

10.Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?

11.Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.

12.Zmiany w urlopie ojcowskim.

13.Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

14.Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.

15.Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy

16.Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

 

MODUŁ III:

1.Przepisy o kontroli trzeźwości po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości prowadzonej przez pracodawcę - skutki odmowy

 • Problematyka ochrony danych osobowych przy kontroli trzeźwości - uwaga!!!  tu grożą kary !!!

2.Przepisy o pracy zdalnej po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

3.Krytyka pracodawcy przez pracownika - dopuszczalność i granice

4.Pracownik w Internecie i mediach społecznościowych.

5.Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 24 września 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 27 września 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa)

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.